Bệnh thành tích tiếng anh là gì

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 đã tiếp đây rồi. Hôm ni hãy thuộc FreeTalk English khám phá nhữngtừ vựng giờ Anh chuyên ngành giáo dục nhé!

quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể dựa vàotừ vựng tiếng Anh siêng ngành giáo dụctiếp sau đây đểtrình làng về nghề giáo bằng giờ đồng hồ Anh, haynhắc cho 1 bạn bạn nước ngoài nào kia về thầy giáo giỏi ngôi ngôi trường cơ mà bạn đã/đang/sẽ theo học.

Ngoàitừ bỏ vựng lẻ tẻ về giáo dục, nội dung bài viết này vẫn cung ứng nhữngcác trường đoản cú tiếng Anh về dạy dỗ.

Cụm từ giờ đồng hồ Anh về giáo dụccũng cónhiều các từ đồng nghĩa tương quan khácrất có thể sửa chữa thay thế. Cùng tìm hiểu nhé!

*

FreeTalk English - Tiếng Anh giao tiếp trực đường. Nói được giờ đồng hồ Anh chỉ với sau 63 ngày. Đăng kí nhận khám nghiệm chuyên môn miễn chi phí tại:https://autocadtfesvb.com/

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dụcteacher /ˈtiːtʃər /: thầy côClassroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: thầy giáo đứng lớpTrain /treɪn/

Training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo

Student /ˈstjuːdənt/: sinch viênPupil /ˈpjuːpl/: học tập sinhTeacher training /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ /: huấn luyện và giảng dạy giáo viênDistance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: giảng dạy từ bỏ xaVocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo và giảng dạy nghềClass management /klæs ˈmænɪdʒmənt /:quản lý điều hành lớp họcAcademic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /

Grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /

Results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /

bảng điểm

Certificate /sərˈtɪfɪkət /

Completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət /

Graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /

bằng, triệu chứng chỉ

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấpCredit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /

Credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /

bệnh thành tích

Write /raɪt/, develop /dɪˈveləp/: biên soạn (giáo trình)Professional development /prəˈfeʃənl dɪˈveləpmənt /:trở nên tân tiến siêng mônDistrict department of education /ˈdɪstrɪkt dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn /:phòng giáo dụcTeaching /ˈtiːtʃɪŋ / staff room /stæf ruːm /: phòng ngủ giáo viênDepartment of studies /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈstʌdiz/: phòng đào tạoHall of fame /hɔːl əv feɪm /: phòng truyền thốngProvincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/:ssinh sống giáo dụcEducation inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər /:thanh tra giáo dụcA plethora of sources /ə ˈplɛθərə ɒv ˈsɔːsɪz/:vô số những mối cung cấp tư liệuAbolish /əˈbɒlɪʃ/, erase /ɪˈreɪz/, eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/: xoá bỏ/ huỷ bỏAccredit /əˈkrɛdɪt/ Accreditation /əˌkrɛdɪˈteɪʃən/: chu chỉnh hóa học lượngArray of archived documents /əˈreɪ ɒv ˈɑːkaɪvd ˈdɒkjʊmənts/: một dãy những tứ liệu lưu giữ trữSocialization of education /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn əv ˌedʒuˈkeɪʃn/:thôn hội hóa giáo dụcComplementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn / :xẻ túc văn hóaRetìm kiếm report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/, paper /ˈpeɪpər/, article /ˈɑːrtɪkl /: báo cáo khoa họcCut class /kʌt klæs/ (v): trốn họcPlay truant / pleɪ ˈtruːənt/(v) :trốn họcComplementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn /: té túc văn uống hóaColleges /ˈdʒuːniər ˈkɑːlɪdʒ/: Trường cao đẳngCandidate-doctor of science /ˈkændɪdət ˈdɑːktər əv ˈsaɪəns /:Phó Tiến sĩService education /ˈsɜːrvɪs ˌedʒuˈkeɪʃn /: Tại chứcPost-graduate courses / poʊst ˈɡrædʒuət kɔːrsɪs/: nghiên cứu sinh37. Lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/:bài xích họcExercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài xích tậpDrop out (of school) /drɑːp aʊt:học sinh bỏ họcMark /mɑːrk /; score /skɔː /:chấm bài xích, chnóng thiSyllabus /ˈsɪləbəs /(pl.


Bạn đang xem: Bệnh thành tích tiếng anh là gì


Xem thêm: Đánh Giá Chip Xeon E3 - Nên Chọn Cpu Xeon Hay Core I7


Xem thêm: Pso2 Guide 2020 - Cộng Đồng Steam::Freedom Fighters


syllabuses)
: công tác (bỏ ra tiết)Curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. curricula): lịch trình (khung)Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/,

subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /

cỗ môn

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: công ty nhiệm bộ môn (trưởng cỗ môn)Request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: solo xin nghỉ ngơi (học tập, dạy)Plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo vănTeaching sida /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: vật dụng dạy họcPass (an exam) /pæs/: đỗClass observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờTake /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thiRealia /reɪˈɑːliə /: giáo núm trực quanCourse ware /kɔːrs wer /: giáo trình năng lượng điện tửTutor /tuːtər/: giáo viên dạy thêm

*

FreeTalk English - Tiếng Anh giao tiếp trực đường. Nói được giờ đồng hồ Anh chỉ với sau 63 ngày. Đăng kí dấn khám nghiệm trình độ chuyên môn miễn tầm giá tại:https://autocadtfesvb.com/

Visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər /

Visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/

giáo viên thỉnh giảng

Homework /ˈhoʊmwɜːrk /: bài xích tập về nhàLesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo ánBirth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy khai sinhConduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểmheadmaster /ˌhedˈmæstər /

headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/

hiệu trưởng

School records /skuːl ˈrekərd/

Academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/

School record book /skuːl ˈrekərd bʊk/

học bạ

Materials /məˈtɪriəlz/: tài liệuPerformance /pərˈfɔːrməns /: học lựcTerm /tɜːrm / (Br)

Semester /sɪˈmestər/ (Am)

học kỳ

Teacher training worksiêu thị /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp/

Conference /ˈkɑːnfərəns/

hội thảo chiến lược giáo viên

Campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trườngTest /thử nghiệm /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm traHall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br)

Dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am)

ký kết túc xá

Skill /skɪl/: kỹ năngGraduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ tốt nghiệpCertificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ phát bằngBreak / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ ngơi giải lao (thân giờ)Summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: nghỉ ngơi hèExtra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: ngoại khóaEnroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /:con số học sinh nhập họcEnrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập họcBest students’ conthử nghiệm /best ˈstuːdnts ˈkɑːntest /: thi học sinh giỏiUniversity/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinch đại học, cao đẳngHigh school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi giỏi nghiệp THPTFinal exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệpObjective demo /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệmSubjective sầu chạy thử /səbˈdʒektɪv test/: thi tự luậnCandidate /ˈkændɪdət /: thí sinhPractice /ˈpræktɪs/, hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hànhPracticum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của giáo viên)Integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/, integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/: tích hợpNursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm nonKindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/: mẫu mã giáoPrimary /ˈpraɪmeri /

elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /);

primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/

tè học

Lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /

middle school /ˈmɪdl skuːl /

junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học tập cơ sở

Upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/

high school /haɪ skuːl/

secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/

trung học phổ thông

Day school /deɪ skuːl/: trường buôn bán trúState school /steɪt skuːl/: ngôi trường công lậpBoarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl /: ngôi trường nội trúPrivate school /ˈpraɪvət skuːl/: trường tứ thụcFail (an exam) /feɪl /: trượtOptional /ˈɑːpʃənl /: tự chọnElective sầu /ɪˈlektɪv/: tự chọn bắt buộcUniversity /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/: Đại họcPh.D. (doctor of philosophy /ˈdɑːktər əv fəˈlɑːsəfi /),

doctor /ˈdɑːktər /: tiến sĩ

Master /ˈmæstər /: thạc sĩĐối với hiệu quả học tập tập:

A: Excellent /ˈɛksələnt/ - giỏi

B: Good /gʊd/ - khá

C: Average /ˈævərɪʤ/ - Trung bình

D: Below average /bɪˈləʊ ˈævərɪʤ/ - trung bình yếu

F: Poor/Weak /pʊə/ /wiːk/- yếu

Đối với hạng giỏi nghiệp:

Pass /pæs /: trung bình

Strong pass /strɒŋ pɑːs/: vừa phải khá

Credit /ˈkredɪt/: khá

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: giỏi

High distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: xuất sắc

Full-time /fʊl-taɪm/ Chính quyPart-time /pɑːt-taɪm/ Vừa làm vừa họcDistance learning /ˈdɪstəns ˈlɜːnɪŋ/ Học tự xaGuided self-learning /ˈgaɪdɪd sɛlf-ˈlɜːnɪŋ/ Tự học có hướng dẫn

Mong rằng trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành giáo dục giúp cho bạn phát âm rộng vềngành giáo dụccũng giống như bao gồm thêm vào cho mìnhmọi từ bỏ vựng, các tự giờ Anh về dạy dỗ nhé!

FreeTalk English - Tiếng Anh tiếp xúc trực con đường. Nói được giờ đồng hồ Anh chỉ sau 63 ngày. Đăng kí dìm kiểm tra trình độ miễn giá tiền tại:https://autocadtfesvb.com


Chuyên mục: kiến thức