Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế

Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu mã 25/ĐK- CT là biểu mẫu về thuế được ban hành kèm Thông tứ 105/2020/TT-BTC của bộ Tài bao gồm về vấn đề hướng dẫn về đk thuế. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế


1. Văn phiên bản đề nghị phục sinh mã số thuế tiên tiến nhất theo thông tư 105


Mẫu số: 25/ĐK-TCT

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

____________

Số: ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

_________________________

…., ngày... Mon ... Năm ...

THÔNG BÁO

Đề nghị phục hồi mã số thuế

____________

1. Tên fan nộp thuế (ghi theo thương hiệu NNT đã đăng ký thuế hoặc đk doanh nghiệp): .........

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức triển khai đã đk thuế hoặc của doanh nghiệp, bắt tay hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, đk hợp tác xã):

4. Địa chỉ sale (ghi showroom kinh doanh của hộ ghê doanh, cá thể kinh doanh đã đk thuế):.............................................................

5. Tại sao đề nghị phục sinh mã số thuế:

6. Hồ nước sơ gắn kèm:

Người nộp thuế khẳng định về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước luật pháp về câu chữ của thông báo này./.

Nơi nhận:

- CQT quản lí lý;

- Lưu: VT

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆNTHEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên cùng đóng dấu)

Ghi chú:

Người nộp thuế là tổ chức không hẳn đóng dấu khi đk thuế và hộ ghê doanh, cá thể kinh doanh chưa phải đóng dấu vào văn bản này.


2. Văn phiên bản đề nghị phục hồi mã số thuế theo thông tư 95

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ-------------------------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc---------------------
Số: ..........................., ngày ...... Mon ........ Năm .......

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ

Kính gửi:..................................................

Tên tín đồ nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): ............................................................

Xem thêm: Hướng Dẫn Nấu Kho Quẹt Tại Nhà Ngon Như Ngoài Hàng Cực Đơn Giản

Mã số thuế: ...........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): ............................................................

Địa chỉ sale (nếu có): ...................................................................................

Lý do kiến nghị khôi phục mã số thuế: .......................................................................

.............................................................................................................................


.............................................................................................................................

Hồ sơ đính kèm: ...................................................................................................

.............................................................................................................................

Người nộp thuế khẳng định về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trọng trách trước lao lý về nội dung của thông báo này./.

Ghi chú:Hộ, cá nhân, nhóm cá thể kinh doanh không yêu cầu đóng dấu.NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Thuế - kế toán tài chính - truy thuế kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.