Cqrs là gì

Bài viết được dịch (có chỉnh sửa)từ cuốn Patterns Principles and Practices of domain Driven thiết kế của Scott Millett và Nick Tune, giành cho những ai đó đã và vẫn cần khám phá về CQRS (Command Query Responsibility Segregation). Trong bài viết có sử dụng nhiều thuật ngữ chăm ngành, mình đang dẫn links đến các tài liệu giờ đồng hồ Anh tương xứng chứ không dịch (không biết dịch như nào hoặc dịch ra nghe cực kỳ củ chuối