Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- Số: 20/2018/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018 Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ c" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- Số: 20/2018/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018 Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ c" />

Đánh Giá Giáo Viên Theo Chuẩn Nghề Nghiệp

cầm tắt ngôn từ VB cội Tiếng Anh hiệu lực thực thi hiện hành VB tương quan Lược đồ câu chữ MIX sở hữu về
Đăng nhập tài khoản autocadtfesvb.com cùng đăng cam kết sử dụng ứng dụng tra cứu giúp văn bản.

Bạn đang xem: Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp

">Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành VB
chia sẻ qua:
*
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

Số: 20/2018/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018


Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể và lý giải thi hành một số điều của điều khoản Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết và gợi ý thi hành một trong những điều của nguyên tắc Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của cơ quan chính phủ sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của điều khoản Giáo dục;


Theo ý kiến đề xuất của viên trưởng viên Nhà giáo và Cán bộ cai quản giáo dục;

Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo phát hành Thông tư phát hành quy định chuẩn nghề nghiệp cô giáo cơ sở giáo dục phổ thông.


Điều 1. Ban hành kèm theo Thông bốn này quy định chuẩn nghề nghiệp cô giáo cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.
Điều 2. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.Thông tư này thay thế Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 trong năm 2007 của bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học với Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn chỉnh nghề nghiệp gia sư trung học cơ sở, cô giáo trung học phổ thông.
Điều 3. Chánh Văn phòng, viên trưởng viên Nhà giáo và Cán bộ làm chủ giáo dục, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, chủ tịch sở giáo dục và đào tạo và đào tạo, thủ trưởng những đơn vị và cá nhân có tương quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông bốn này.

Nơi nhận: - Văn phòng tw và những Ban của Đảng; - công sở Tổng túng bấn thư; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - bộ trưởng; - Ủy ban TƯ chiến trường Tổ quốc Việt Nam; - Cục đánh giá VBQPPL (Bộ bốn pháp); - Ủy ban nước nhà đổi mới giáo dục đào tạo và đào tạo; - Hội đồng quốc gia Giáo dục và trở nên tân tiến nhân lực; - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc chủ yếu phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực thuộc TƯ; - Như Điều 3 (để thực hiện); - Công báo; - website của chính phủ; - website của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo; - Lưu: VT, Vụ PC, cục NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ


QUY ĐỊNH

CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG(Ban hành cố nhiên Thông tứ số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo)


Chương IQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng
1. Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông bao gồm: chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông (sau đây điện thoại tư vấn là chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên), hướng dẫn sử dụng chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên.
2. Pháp luật này áp dụng đối với giáo viên trường đái học, ngôi trường trung học tập cơ sở, trường trung học tập phổ thông, trường phổ thông có rất nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú (sau đây gọi phổ biến là cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông) và những tổ chức, cá thể có liên quan.
Điều 2. Mục đích phát hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên
1. Làm địa thế căn cứ để thầy giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây cất và thực hiện kế hoạch tập luyện phẩm chất, bồi dưỡng cải thiện năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu yêu cầu thay đổi giáo dục.
2. Làm địa thế căn cứ để cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông review phẩm chất, năng lượng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên; xuất bản và triển khai kế hoạch tu dưỡng phát triển năng lượng nghề nghiệp của giáo viên thỏa mãn nhu cầu mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương cùng của ngành Giáo dục.
3. Làm địa thế căn cứ để cơ quan làm chủ nhà nước nghiên cứu, chế tạo và tiến hành chế độ, cơ chế phát triển nhóm ngũ gia sư cơ sở giáo dục phổ thông; lựa chọn, sử dụng đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.
4. Làm địa thế căn cứ để các cơ sở đào tạo, tu dưỡng giáo viên xây dựng, trở nên tân tiến chương trình và tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng cách tân và phát triển phẩm chất, năng lượng chuyên môn, nhiệm vụ của thầy giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.
Điều 3. Phân tích và lý giải từ ngữTrong vẻ ngoài này, các từ ngữ sau đây được phát âm như sau:
1. Phẩm chất là tứ tưởng, đạo đức, lối sinh sống của thầy giáo trong tiến hành công việc, nhiệm vụ.
2. Năng lượng là khả năng thực hiện tại công việc, trách nhiệm của giáo viên.
3. Chuẩn nghề nghiệp cô giáo cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông là khối hệ thống phẩm chất, năng lực mà cô giáo cần dành được để triển khai nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.
4. Tiêu chuẩn chỉnh là yêu ước về phẩm chất, năng lực ở từng lĩnh vực của chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên.
5. Tiêu chuẩn là yêu cầu về phẩm chất, năng lượng thành phần của tiêu chuẩn.
6. Mức của tiêu chí là cấp độ đạt được trong cách tân và phát triển phẩm chất, năng lượng của từng tiêu chí. Có bố mức đối với mỗi tiêu chuẩn theo cấp độ tăng dần: mức đạt, nút khá, nút tốt; mức cao hơn đã bao hàm các yêu thương cầu ở tầm mức thấp rộng liền kề.
a) nấc đạt: bao gồm phẩm chất, năng lượng tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao trong dạy dỗ học với giáo dục học viên theo quy định;
b) mức khá: có phẩm chất, năng lực tự học, tự rèn luyện, nhà động đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
c) mức tốt: Có tác động tích cực mang lại học sinh, đồng nghiệp, bố mẹ hoặc người giám hộ của học viên trong bài toán thực hiện mục tiêu giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông và phát triển giáo dục địa phương.
7. Minh chứng là các minh chứng (tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện nay tượng, nhân chứng) được nêu ra để chứng thực một phương pháp khách quan liêu mức độ đạt được của tiêu chí.
8. Đánh giá chỉ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên là việc xác định mức độ giành được về phẩm chất, năng lực của giáo viên theo luật pháp của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
9. Gia sư cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông nòng cột là gia sư cơ sở giáo dục phổ thông có phẩm chất đạo đức tốt; phát âm biết về thực trạng giáo dục; có năng lượng chuyên môn, nhiệm vụ tốt; tất cả uy tín trong tập thể nhà trường; có năng lực tham mưu, tư vấn, hỗ trợ, dẫn dắt, share đồng nghiệp trong vận động chuyên môn, nghiệp vụ và trong vận động bồi dưỡng phát triển năng lượng nghề nghiệp.
10. Học liệu số là những tài liệu, dữ liệu thông tin, tài nguyên được số hóa, lưu giữ trữ phục vụ cho vấn đề dạy với học.
Chương IICHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Điều 4. Tiêu chuẩn 1. Phẩm hóa học nhà giáoTuân thủ các quy định cùng rèn luyện về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, cung ứng đồng nghiệp vào rèn luyện đạo đức và chế tác dựng phong thái nhà giáo.
1. Tiêu chuẩn 1. Đạo đức đơn vị giáo
a) nấc đạt: Thực hiện nghiêm túc các phương tiện về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo;
b) nấc khá: Có tinh thần tự học, từ rèn luyện cùng phấn đấu cải thiện phẩm chất đạo đức đơn vị giáo;
c) nút tốt: Là tấm gương chủng loại mực về đạo đức nhà giáo; share kinh nghiệm, cung ứng đồng nghiệp vào rèn luyện đạo đức nghề nghiệp nhà giáo.
2. Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo
a) nút đạt: tất cả tác phong và phương thức làm việc tương xứng với các bước của giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông;
b) nút khá: có ý thức tự rèn luyện tạo phong thái nhà giáo mẫu mã mực; tác động tốt mang đến học sinh;
c) nấc tốt: Là tấm gương mẫu mã mực về phong thái nhà giáo; ảnh hưởng tốt và cung cấp đồng nghiệp hình thành phong thái nhà giáo.
Điều 5. Tiêu chuẩn chỉnh 2. Cách tân và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
Nắm vững trình độ chuyên môn và thạo nghiệp vụ; liên tiếp cập nhật, cải thiện năng lực trình độ chuyên môn và nghiệp vụ thỏa mãn nhu cầu yêu cầu thay đổi giáo dục.
1. Tiêu chuẩn 3. Cách tân và phát triển chuyên môn bạn dạng thân
a) nút đạt: Đạt chuẩn chỉnh trình độ huấn luyện và kết thúc đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức trình độ theo quy định; bao gồm kế hoạch thường xuyên học tập, bồi dưỡng cách tân và phát triển chuyên môn phiên bản thân;
*
*

b) nút khá: chủ động nghiên cứu, update kịp thời yêu cầu thay đổi về kiến thức và kỹ năng chuyên môn; áp dụng sáng tạo, cân xứng các hình thức, phương pháp và lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn của bạn dạng thân;
c) mức tốt: phía dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp và share kinh nghiệm về phát triển chuyên môn của bạn dạng thân nhằm thỏa mãn nhu cầu yêu cầu thay đổi giáo dục.
2. Tiêu chuẩn 4. Kiến tạo kế hoạch dạy học và giáo dục và đào tạo theo hướng cách tân và phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh
a) nút đạt: tạo được planer dạy học cùng giáo dục;
b) nút khá: nhà động kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch dạy học với giáo dục cân xứng với đk thực tế của phòng trường với địa phương;
c) nút tốt: hướng dẫn, cung cấp đồng nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch dạy học với giáo dục.
3. Tiêu chuẩn 5. Sử dụng phương pháp dạy học tập và giáo dục theo hướng cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh
a) nấc đạt: Áp dụng được các phương pháp dạy học với giáo dục trở nên tân tiến phẩm chất, năng lượng cho học tập sinh;
b) nút khá: chủ động cập nhật, vận dụng linh hoạt và hiệu quả các phương thức dạy học với giáo dục đáp ứng nhu cầu yêu cầu đổi mới, phù hợp với đk thực tế;
c) nút tốt: phía dẫn, cung cấp đồng nghiệp về con kiến thức, kĩ năng và tởm nghiệm vận dụng những cách thức dạy học và giáo dục đào tạo theo hướng trở nên tân tiến phẩm chất, năng lực học sinh.
4. Tiêu chuẩn 6. Kiểm tra, review theo hướng trở nên tân tiến phẩm chất, năng lực học sinh
a) nấc đạt: thực hiện các phương thức kiểm tra tiến công giá công dụng học tập và sự văn minh của học sinh;
b) nút khá: dữ thế chủ động cập nhật, vận dụng sáng chế các hình thức, phương pháp, vẻ ngoài kiểm tra review theo hướng trở nên tân tiến phẩm chất, năng lực học sinh;
c) mức tốt: hướng dẫn, cung ứng đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề triển khai tác dụng việc kiểm tra đánh giá hiệu quả học tập và sự tân tiến của học tập sinh.
5. Tiêu chuẩn 7. Hỗ trợ tư vấn và cung ứng học sinh
a) nấc đạt: phát âm các đối tượng học sinh và nắm vững quy định về công tác tư vấn và hỗ trợ học sinh; tiến hành lồng ghép hoạt động tư vấn, cung cấp học sinh trong vận động dạy học và giáo dục;
b) nút khá: Thực hiện công dụng các biện pháp tư vấn và hỗ trợ cân xứng với từng đối tượng học sinh trong vận động dạy học với giáo dục;
c) mức tốt: hướng dẫn, cung cấp đồng nghiệp kinh nghiệm triển khai hiệu quả chuyển động tư vấn và hỗ trợ học sinh trong vận động dạy học với giáo dục.

Xem thêm: Pokemon Ultra Sun & Moon Hướng Dẫn Pokemon Sun Vs Moon Walkthougn


Điều 6. Tiêu chuẩn chỉnh 3. Xây dựng môi trường xung quanh giáo dục
Thực hiện xây dựng môi trường giáo dục an toàn, mạnh khỏe dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường
1. Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường
a) nấc đạt: Thực hiện không hề thiếu nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử ở trong nhà trường theo quy định;
b) nút khá: Đề xuất biện pháp thực hiện tác dụng nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử trong phòng trường theo quy định; có chiến thuật xử lý kịp thời, tác dụng các vi phạm luật nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử vào lớp học và nhà trường vào phạm vi phụ trách (nếu có);
c) nấc tốt: Là tấm gương mẫu mực, chia sẻ kinh nghiệm trong bài toán xây dựng môi trường xung quanh văn hóa an lành trong bên trường.
2. Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong bên trường
a) nấc đạt: Thực hiện khá đầy đủ các chính sách về quyền dân chủ trong bên trường, tổ chức học sinh thực hiện quyền dân công ty trong nhà trường;
b) mức khá: Đề xuất biện pháp phát huy quyền dân chủ của học sinh, của phiên bản thân, bố mẹ học sinh hoặc bạn giám hộ với đồng nghiệp trong đơn vị trường; phạt hiện, phản bội ánh, phòng chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ của học sinh (nếu có);
c) nút tốt: hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp vào việc tiến hành và phát huy quyền dân chủ của học sinh, của phiên bản thân, phụ huynh học sinh hoặc fan giám hộ và đồng nghiệp.
3. Tiêu chuẩn 10. Triển khai và xây cất trường học tập an toàn, phòng chống bạo lực học đường
a) mức đạt: Thực hiện không hề thiếu các quy định ở trong phòng trường về trường học an toàn, chống chống đấm đá bạo lực học đường;
b) nấc khá: Đề xuất giải pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường; vạc hiện, phản bội ánh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về trường học an toàn, chống chống bạo lực học con đường (nếu có);
c) mức tốt: Là nổi bật tiên tiến về triển khai và xuất bản trường học tập an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường; share kinh nghiệm xây dựng và tiến hành trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.
Điều 7. Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối tình dục giữa bên trường, gia đình và làng mạc hội
Tham gia tổ chức triển khai và triển khai các vận động phát triển quan hệ giữa công ty trường, gia đình, thôn hội trong dạy dỗ học, giáo dục đào tạo đạo đức, lối sống, cống hiến và làm việc cho học sinh
1. Tiêu chí 11. Chế tác dựng mối quan hệ bắt tay hợp tác với phụ huynh hoặc bạn giám hộ của học sinh và các bên liên quan
a) nút đạt: Thực hiện khá đầy đủ các biện pháp hiện hành đối với cha mẹ hoặc fan giám hộ của học sinh và các bên liên quan;
b) nấc khá: tạo nên dựng mối quan hệ lành mạnh, tin yêu với phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan;
c) nấc tốt: Đề xuất với nhà trường những biện pháp tăng tốc sự phối hợp nghiêm ngặt với cha mẹ hoặc fan giám hộ của học sinh và các bên liên quan.
2. Tiêu chuẩn 12. Phối kết hợp giữa đơn vị trường, gia đình, buôn bản hội nhằm thực hiện vận động dạy học mang đến học sinh
a) mức đạt: hỗ trợ đầy đủ, kịp thời tin tức về tình hình học tập, tập luyện của học viên ở trên lớp; tin tức về chương trình, kế hoạch dạy học tập môn học và chuyển động giáo dục cho cha mẹ hoặc tín đồ giám hộ của học sinh và các bên tất cả liên quan; tiếp nhận thông tin từ phụ huynh hoặc bạn giám hộ của học viên và những bên có tương quan về tình trạng học tập, rèn luyện của học tập sinh;
b) nút khá: dữ thế chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc fan giám hộ của học sinh và những bên liên quan trong việc tiến hành các giải pháp hướng dẫn, cung cấp và rượu cồn viên học sinh học tập, tiến hành chương trình, planer dạy học môn học tập và chuyển động giáo dục;
c) nấc tốt: xử lý kịp thời các thông tin bình luận từ bố mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên tương quan về quá trình học tập, tập luyện và thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học tập môn học tập và vận động giáo dục của học tập sinh.
3. Tiêu chuẩn 13. Kết hợp giữa đơn vị trường, gia đình, làng hội để tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống và cống hiến cho học sinh
a) nút đạt: gia nhập tổ chức, cung cấp thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường cho cha mẹ hoặc fan giám hộ của học viên và những bên liên quan; chào đón thông tin từ bố mẹ hoặc tín đồ giám hộ của học viên và các bên tương quan về đạo đức, lối sinh sống của học sinh;
b) nấc khá: chủ động phối hợp với đồng nghiệp, phụ huynh hoặc fan giám hộ của học sinh và những bên tương quan trong thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống, cống hiến và làm việc cho học sinh;
c) nút tốt: giải quyết và xử lý kịp thời những thông tin ý kiến từ phụ huynh hoặc người giám hộ của học viên và các bên tương quan về giáo dục và đào tạo đạo đức, lối sống cho học sinh.
Điều 8. Tiêu chuẩn 5. Thực hiện ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc, ứng dụng technology thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị technology trong dạy học, giáo dục
Sử dụng được ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng các thiết bị technology trong dạy học, giáo dục.
1. Tiêu chuẩn 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc
a) nấc đạt: rất có thể sử dụng được các từ ngữ giao tiếp đơn giản và dễ dàng bằng nước ngoài ngữ (ưu tiên giờ Anh) hoặc ngoại ngữ thứ hai (đối với thầy giáo dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí câu hỏi làm yêu cầu thực hiện tiếng dân tộc;
b) nấc khá: có thể trao đổi tin tức về đầy đủ chủ đề đối kháng giản, thân quen thuộc mỗi ngày hoặc công ty đề đối kháng giản, rất gần gũi liên quan đến vận động dạy học, giáo dục và đào tạo (ưu tiên giờ đồng hồ Anh) hoặc biết ngoại ngữ trang bị hai (đối với cô giáo dạy nước ngoài ngữ) hoặc tiếng dân tộc so với những vị trí việc làm yêu thương cầu thực hiện tiếng dân tộc;
c) nấc tốt: hoàn toàn có thể viết và trình diễn đoạn văn đơn giản dễ dàng về các chủ đề thân quen trong hoạt động dạy học, giáo dục (ưu tiên tiếng Anh) hoặc nước ngoài ngữ đồ vật hai (đối với thầy giáo dạy nước ngoài ngữ) hoặc giờ dân tộc so với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.
2. Tiêu chí 15. Ứng dụng technology thông tin, khai quật và áp dụng thiết bị technology trong dạy dỗ học, giáo dục
a) mức đạt: thực hiện được các phần mềm ứng dụng cơ bản, thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đào tạo và làm chủ học sinh theo quy định; kết thúc các khóa đào tạo, bồi dưỡng, khai quật và ứng dụng công nghệ thông tin và những thiết bị công nghệ trong dạy dỗ học, giáo dục và đào tạo theo quy định;
b) mức khá: Ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu số trong hoạt động dạy học, giáo dục; cập nhật và sử dụng hiệu quả các phần mềm; khai quật và thực hiện thiết bị technology trong vận động dạy học, giáo dục;
c) nấc tốt: phía dẫn, cung ứng đồng nghiệp cải thiện năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; khai thác và sử dụng thiết bị technology trong hoạt động dạy học, giáo dục tộc;
Chương IIIHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Điều 9. Yêu thương cầu review theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên
1. Khách quan, toàn diện, công bình và dân chủ.
2. Dựa trên phẩm chất, năng lực và vượt trình làm việc của cô giáo trong điều kiện cụ thể của bên trường với địa phương.
3. Căn cứ vào mức của từng tiêu chuẩn đạt được trên Chương II phép tắc này cùng có những minh triệu chứng xác thực, phù hợp.
Điều 10. Quy trình reviews và xếp loại hiệu quả đánh giá bán theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Điều 10 được phía dẫn vị Khoản 2.3 Điều 2 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326772&DocItemRelateId=72531" >
1. Các bước đánh giá
Khoản 1 Điều 10 được hướng dẫn vì chưng Khoản 2.1 Điều 2 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326773&DocItemRelateId=72529" >
a) cô giáo tự review theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;
b) Cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông tổ chức triển khai lấy chủ ý của người cùng cơ quan trong tổ chăm môn đối với giáo viên được reviews theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;
c) tín đồ đứng đầu tư mạnh sở giáo dục đào tạo phổ thông thực hiện nhận xét và thông báo hiệu quả đánh giá gia sư trên cơ sở công dụng tự đánh giá của giáo viên, chủ ý của đồng nghiệp với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên thông qua minh triệu chứng xác thực, phù hợp.
Minh chứng xác xắn nêu tại Điểm c Khoản 1 Điều 10 được hướng dẫn vì Khoản 2.2 Điều 2 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326776&DocItemRelateId=72530" >
2. Xếp loại tác dụng đánh giá
a) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tầm mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt tự mức khá trở lên, về tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt tới mức tốt, trong những số ấy có các tiêu chuẩn tại Điều 5 cơ chế này đạt mức tốt;
b) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức khá: Có toàn bộ các tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên, buổi tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt trường đoản cú mức tương đối trở lên, trong số ấy các tiêu chí tại Điều 5 quy định này đạt tới khá trở lên;
c) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức đạt: Có toàn bộ các tiêu chuẩn đạt tự mức đạt trở lên;
d) chưa đạt chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chuẩn được reviews chưa đạt (tiêu chí được nhận xét chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).
Điều 11. Chu kỳ reviews theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên
1. Thầy giáo tự nhận xét theo chu kỳ 1 năm một lần vào cuối năm học.
2. Người đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông tổ chức review giáo viên theo chu kỳ hai năm một lần vào thời điểm cuối năm học.
3. Trong trường hợp đặc biệt, được sự chấp nhận của cơ quan quản lý cấp trên, nhà trường tinh giảm chu kỳ reviews giáo viên.
Điều 12. Thầy giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông cốt cán.
1. Tiêu chuẩn lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông cốt cán
Khoản 1 Điều 12 được hướng dẫn vì Khoản 3.1 Điều 3 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326787&DocItemRelateId=72532" >
a) Là gia sư cơ sở giáo dục phổ thông có tối thiểu 05 năm gớm nghiệm đào tạo trực tiếp ngơi nghỉ cùng cấp cho học cho tới thời điểm xét chọn;
b) Được xếp loại review theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức khá trở lên, trong các số đó các tiêu chuẩn tại Điều 5 pháp luật này phải đạt mức tốt;
c) có tác dụng thiết kế, triển khai những giờ dạy mẫu, tổ chức các tọa đàm, hội thảo, tu dưỡng về phương pháp, kỹ thuật dạy học, giáo dục, nội dung thay đổi liên quan liêu đến hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ và bồi dưỡng cho người cùng cơ quan trong ngôi trường hoặc những trường bên trên địa bàn xem thêm và học tập;
d) có tác dụng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học cùng giáo dục, kiến tạo và cải tiến và phát triển học liệu số, bồi dưỡng giáo viên;
e) bao gồm nguyện vọng đổi thay giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.Trong trường thích hợp cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông có số lượng giáo viên đáp ứng nhu cầu các điều kiện được biện pháp tại điểm a, b, c, d, e khoản 1 Điều này nhiều hơn nữa theo yêu ước của cơ quan cai quản cấp bên trên thì ưu tiên chọn lựa giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông nòng cốt dựa trên những tiêu chuẩn sau: có chuyên môn trên chuẩn chỉnh trình độ đào tạo; được xếp loại review theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên tại mức tốt; được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh hoặc bao gồm thành tích quan trọng xuất sắc đẹp trong dạy dỗ học, giáo dục; gồm sản phẩm nghiên cứu khoa học tập kỹ thuật, chiến thuật đổi mới trong dạy học và giáo dục đào tạo được công nhận và sử dụng thoáng rộng trong nhà trường, tại địa phương.
2. Quy trình lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông cốt cán
a) Cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông tuyển lựa và khuyến nghị giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông cốt cán và report cơ quan cai quản cấp trên;
b) Trưởng phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện và đào tạo lựa lựa chọn và phê để mắt giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán theo thẩm quyền; báo cáo sở giáo dục và đào tạo;
c) giám đốc sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện lựa lựa chọn và phê duyệt list giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông nòng cốt theo thẩm quyền; báo cáo Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra theo yêu thương cầu.
3. Nhiệm vụ của thầy giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông cốt cán
Khoản 3 Điều 12 được phía dẫn vì chưng Khoản 3.2 Điều 3 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326797&DocItemRelateId=72533" >
a) Hỗ trợ, tư vấn cho người cùng cơ quan trong trường hoặc những trường trên địa bàn cải cách và phát triển phẩm chất, năng lượng chuyên môn, nhiệm vụ theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên, cân xứng với điều kiện nhà trường, địa phương;
b) Hỗ trợ, hỗ trợ tư vấn cho đồng nghiệp trong trường hoặc các trường trên địa bàn các vấn đề liên quan đến bảo đảm an toàn và cải thiện chất lượng dạy dỗ học, giáo dục cho học tập sinh; tham gia biên soạn tài liệu siêng đề môn học, tài liệu giải đáp (cho giáo viên, học tập sinh); tổ chức triển khai hướng dẫn các đề tài nghiên cứu khoa học tập cho học sinh theo yêu mong của fan đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông và ban ngành quản lý;
c) phía dẫn, cung cấp đồng nghiệp vào trường hoặc những trường trên địa bàn về các chuyển động xây dựng và tiến hành kế hoạch giáo dục và đào tạo nhà trường, kế hoạch giảng dạy môn học; về việc thực hiện các khóa đào tạo, tu dưỡng giáo viên qua mạng internet; về bồi dưỡng, tập huấn nâng cấp năng lực chuyên môn cho team ngũ thầy giáo trong trường hoặc những trường trên địa bàn; gia nhập tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo yêu thương cầu thường niên của ngành (cấp phòng, sở, Bộ);
d) Tham mưu, hỗ trợ tư vấn cho cấp cho quản lí thẳng về công tác làm việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện ví dụ của địa phương nhằm bảo vệ mục tiêu, unique dạy học, giáo dục đào tạo và nâng cấp năng lực chăm môn, nghiệp vụ của đội hình giáo viên; gia nhập tổ chức, báo cáo chuyên môn, nhiệm vụ tại những hội nghị chuyên đề, những buổi sinh hoạt trình độ của ngôi trường hoặc những trường bên trên địa bàn;
e) thực hiện kết nối, hợp tác với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, những đơn vị nghiên cứu, vận dụng và bàn giao khoa học giáo dục và đào tạo (đặc biệt là khoa học sư phạm ứng dụng).
Chương IVTỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Nhiệm vụ của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoCục bên giáo và Cán bộ cai quản giáo dục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các chính sách của văn bạn dạng này; phát hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, trở nên tân tiến đội ngũ thầy giáo cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông thỏa mãn nhu cầu yêu cầu về phẩm chất, năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
Điều 14. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo và đào tạo

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định này theo thẩm quyền; cập nhật, report Bộ giáo dục và Đào tạo tác dụng đánh giá thầy giáo theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên trước thời gian ngày 30 tháng 6 hằng năm.
Việc report kết quả triển khai nêu trên Khoản 1 Điều 14 được hướng dẫn vì chưng Điều 4 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326806&DocItemRelateId=72534" >
2. Kiến thiết và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo thẩm quyền dựa trên kết quả đánh giá gia sư theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
Điều 15. Trách nhiệm của nhà giáo dục và đào tạo
1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định này theo thẩm quyền; cập nhật, report sở giáo dục và đào tạo kết quả đánh giá gia sư theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
2. Desgin và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cách tân và phát triển đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông theo thẩm quyền dựa trên hiệu quả đánh giá thầy giáo theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
Điều 16. Trọng trách của cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông
1. Fan đứng đầu tư mạnh sở giáo dục đào tạo phổ thông chỉ đạo, tổ chức review giáo viên theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên; cập nhật, report cơ quan cai quản cấp trên hiệu quả đánh giá cô giáo theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên.
2. Xây dừng và tiến hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cách tân và phát triển đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông theo thẩm quyền dựa trên tác dụng đánh giá chỉ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
3. Tham mưu với cơ quan làm chủ cấp trên, tổ chức chính quyền địa phương về công tác quản lý, bồi dưỡng nâng cấp phẩm chất, năng lực chuyên môn, nhiệm vụ cho team ngũ gia sư cơ sở giáo dục phổ thông dựa trên kết quả đánh giá chỉ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
Thuộc tính văn bản
Thông tứ 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra về việc phát hành Quy định chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Cơ quan ban hành: Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo Số công báo: Đã biết
vui mừng đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để coi Số công báo. Nếu chưa tồn tại tài khoản quý khách đăng cam kết tại đây!
Số hiệu: 20/2018/TT-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đã biết
vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa tồn tại tài khoản người tiêu dùng đăng ký tại đây!
vui miệng đăng nhập thông tin tài khoản để coi Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản quý khách đăng ký tại đây!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cấp để xem chứng trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản quý khách hàng đăng cam kết tại đây!
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Tóm tắt văn bản

Ban hành chuẩn giáo viên thêm mới

Theo đó, chuẩn nghề nghiệp thầy giáo phổ thông gồm 05 tiêu chuẩn, núm thể: Phẩm hóa học nhà giáo; cải cách và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; Xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục; trở nên tân tiến mối tình dục giữa công ty trường, gia đình và làng mạc hội; sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng technology thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy dỗ học, giáo dục.

Riêng tiêu chuẩn sử dụng ngoại ngữ được reviews theo các mức: nấc đạt (Có thể áp dụng được những từ ngữ giao tiếp dễ dàng bằng ngoại ngữ hoặc ngoại ngữ máy hai); Mức khá (Có thể trao đổi thông tin về đều chủ đề đối kháng giản, quen thuộc thuộc hằng ngày hoặc chủ đề đối chọi giản, rất gần gũi liên quan đến vận động dạy học, giáo dục; Mức xuất sắc (Có thể viết hoặc trình bày đoạn văn đơn giản và dễ dàng về những chủ đề không còn xa lạ trong hoạt động dạy học, giáo dục…).

Giáo viên tự đánh giá theo chu kỳ 1 năm một lần vào cuối năm; bạn đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông tổ chức review giáo viên theo chu kỳ hai năm một lần vào thời điểm cuối năm học.