HƯỚNG DẪN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

"Tết quây quần - Xuân bình an" cùng "Tất cả đoàn viên, tín đồ lao động đều có Tết"! Mừng non sông đổi mới, mừng Đảng quang quẻ vinh, mừng xuân Nhâm Dần!
HƯỚNG DẪN Về tổ chức triển khai đại hội công đoàn các đại lý hết nhiệm kỳ tiến cho tới Đại hội lần máy III CĐVC tỉnh giấc Bình Thuận

Số hiệu văn bản: 09/HD-CĐVC

fan đăng: cdvc

File đính thêm kèm: HD-%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%99i%20CDCS.doc


LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

*
*

Số: 09/HD-CĐVC Phan Thiết, ngày 12 tháng 05 năm 2017

HƯỚNG DẪN

Về tổ chức triển khai đại hội công đoàn cửa hàng hết nhiệm kỳ

tiến cho tới Đại hội lần sản phẩm III CĐVC tỉnh giấc Bình Thuận

*

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

1. Đại hội CĐCS yêu cầu là đại hội của cán bộ, đoàn viên, lao rượu cồn (CBĐVLĐ) để mọi fan bàn bạc, tìm các phương án giải quyết những vụ việc bức thiết liên quan đến câu hỏi làm, đời sống, bảo đảm quyền và tiện ích hợp pháp, chính đại quang minh của CBĐVLĐ trên cơ sở.

Bạn đang xem: Hướng dẫn đại hội công đoàn

2. Cải thiện nhận thức đến CBĐVLĐ, đề cao vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong quy trình thực hiện tại công nghiệp hóa, tiến bộ hóa đất nước, bàn với quyết định những biện pháp chuyển động đáp ứng yêu ước xây dựng CĐCS vững vàng mạnh.

3. Thai Ban Chấp hành CĐCS đích thực dân chủ, tất cả những cán bộ có đủ năng lực, trình độ, sức nóng tình, tâm huyết với tổ chức Công đoàn, để triển khai có hiệu quả các trách nhiệm của CĐCS trong nhiệm kỳ mới.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Đối tượng

- Công đoàn các đại lý trực thuộc CĐVC tỉnh.

- CĐCS thành viên nằm trong Công đoàn cửa hàng (theo điều 10, Điều lệ Công đoàn vn khóa XI) cũng thực hiện đại hội theo phía dẫn này.

2. Câu chữ chính

- Thảo luận, trải qua các báo cáo của BCH về hoạt động vui chơi của CĐCS trong nhiệm kỳ qua; quyết định phương hướng, nhiệm vụ của CĐCS nhiệm kỳ mới.

- Kiểm điểm chuyển động BCH CĐCS nhiệm kỳ qua.

- bầu BCH CĐCS nhiệm kỳ bắt đầu và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cung cấp trên theo quyết định phân bổ đại biểu của công đoàn cung cấp trên.

- Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn khiếu nại đại hội công đoàn cung cấp trên cùng góp chủ ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn vn khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023.

* lưu ý: Đối với phần lớn CĐCS mới đại hội từ thời điểm cuối tháng 10/2013 tới thời điểm này hoặc tổ chức chưa ổn định thì chỉ triển khai tổ chức hội nghị tổng thể hoặc họp báo hội nghị đại biểu với các nội dung sau:

- Kiểm điểm triển khai Nghị quyết đại hội, bổ sung phương hướng, chương trình buổi giao lưu của công đoàn cấp cho mình.

- khiếu nại toàn bổ sung BCH (nếu có) và thai đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

- Tham gia chủ kiến vào dự thảo những văn kiện đại hội công đoàn cấp trên cùng góp chủ kiến sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ Công đoàn việt nam khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023.

III. NHIỆM VỤ CỦA BAN CHẤP HÀNH CẤP TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI

Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội có những nhiệm vụ sau:

1. Thi công kế hoạch Đại hội; phía dẫn công tác nhân sự nhiệm kỳ mới; Đề án nhân sự BCH và những chức danh cố gắng thể; Đề án Đoàn đại biểu dự Đại hội công đoàn cấp cho trên và các danh sách trích ngang nhân sự kèm theo. Đối cùng với CĐCS gồm từ 30 đoàn tụ trở lên thì thành lập thêm Đề án Ủy ban đánh giá và nhân sự Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

2. Xây dựng những văn kiện Đại hội:

- báo cáo tổng kết công tác công đoàn và phong trào thi đua nhiệm kỳ qua. Chế tạo phương phía nhiệm kỳ mới.

- report kiểm điểm sự chỉ huy và buổi giao lưu của BCH nhiệm kỳ qua.

- report tổng hợp chủ kiến đóng góp vào những dự thảo văn khiếu nại Đại hội Đoàn cung cấp trên.

- báo cáo kết quả phong trào thi đua mừng đón Đại hội công đoàn các cấp.

3. Phân bổ đại biểu cho những đơn vị trực thuộc và chỉ huy việc bầu cử đại biểu đi dự Đại hội đảm bảo an toàn đúng nguyên tắc, thủ tục quy định (trừ những đơn vị chức năng tổ chức Đại hội Đoàn viên).

4. đón nhận hồ sơ ứng cử vào Ban Chấp hành, quản trị của đoàn tụ không là đại biểu Đại hội.

5. Sẵn sàng và hỗ trợ báo cáo, tài liệu tương quan về tình trạng đại biểu, kết quả bầu cử đại biểu Đại hội đến Đoàn chủ tịch và Ban Thẩm tra tư bí quyết đại biểu (nếu có).

6. Chuẩn bị tài liệu và những văn phiên bản liên quan đến câu chữ phiên họp trước tiên của Ban Chấp hành với Ủy ban soát sổ khóa new (nếu có).

7. Xây dựng nội dung, chương trình Đại hội và chuẩn bị đầy đủ tài liệu, các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí… phục vụ Đại hội.

8. Việc lãnh đạo đại hội công đoàn những cấp là trách nhiệm của bè đảng BCH. BCH CĐCS hướng dẫn những CĐCS thành viên không còn nhiệm kỳ, quyết định các CĐCS thành viên cần rút ngắn nhiệm kỳ nhằm tổ chức thực hiện đại hội. Thời hạn Đại hội CĐCS theo nhiệm kỳ và sự lãnh đạo của CĐVC tỉnh.

9. CĐCS tất cả văn phiên bản báo cáo nhờ cất hộ cho cung cấp ủy, tín đồ đứng đầu cơ quan, đơn vị doanh nghiệp … tạo rất nhiều điều kiện dễ dãi và cung cấp kinh chi phí để tổ chức triển khai đại hội

10. CĐCS chịu đựng trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp về câu chữ đại hội ở các CĐCS thành viên; tổ chức lãnh đạo đại hội điểm ít nhất một CĐCS thành viên trở lên, thông qua đó rút ghê nghiệm, nhân rộng lớn trong CĐCS.

11. Đối cùng với những đơn vị đang có trở ngại trong cấp dưỡng kinh doanh, đang trong quá trình sắp xếp, ổn định định tổ chức triển khai và phần nhiều nơi đang xuất hiện vấn đề về nội bộ...cần báo cáo công đoàn cung cấp trên trực tiếp để triệu tập chỉ đạo, cắt cử cán bộ giúp sức tổ chức đại hội.

IV. CÁC BÁO CÁO vào QUÁ TRÌNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Về kiểm điểm vận động CĐ nhiệm kỳ qua và thảo luận phương hướng hoạt động nhiệm kỳ bắt đầu (theo bố cục tổng quan quy định)

- địa thế căn cứ những chỉ tiêu, trọng trách trong nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước đó và report của Ban Chấp hành CĐCS trình trước đại hội nhằm thảo luận, đóng góp góp chủ ý về những sự việc đã có tác dụng được, những vấn đề chưa làm được, nhiệm vụ của Ban Chấp hành CĐCS, lý do và giải pháp khắc phục.

- kiến thiết phương hướng, nội dung, chương trình chuyển động công đoàn đáp ứng yêu cầu, ước vọng của phần đông CBĐVLĐ, tương xứng với thực tiễn của từng đơn vị để nâng cao đời sống, đảm bảo an toàn quyền và lợi ích hợp pháp, quang minh chính đại của CBĐVLĐ; tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ đầy đủ mặt mang đến CBĐVLĐ.

- Các chiến thuật đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cải cách và phát triển đoàn viên, xuất bản CĐCS vững vàng mạnh, tham gia xây dừng Đảng.

2. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành

Trên tinh thần tự phê bình, phê bình nghiêm túc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm tập thể của BCH, BTV và những UV.BCH (theo bố cục tổng quan quy định)

3. Report tổng kết hoạt động của UBKT (theo bố cục quy định)

4. Dự thảo nghị quyết Đại hội (theo bố cục tổng quan quy định)

V. CÔNG TÁC THẢO LUẬN, THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Đối với CĐCS trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở của tổ chức triển khai chính trị, chủ yếu trị - buôn bản hội và xã hội nghề nghiệp

Tập trung bàn biện pháp đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, kiến tạo tổ công đoàn, CĐCS vững mạnh, tham gia tạo Đảng, cơ quan trong sạch, vững vàng mạnh; những biện pháp quan tâm đời sống, đảm bảo quyền, tiện ích hợp pháp, quang minh chính đại của cán bộ, đoàn viên, lao động; các biện pháp tham gia sắp xếp tổ chức, tinh giảm biên chế đảm bảo an toàn dân chủ, đúng cơ chế chính sách; giải pháp tham gia thống trị cơ quan, 1-1 vị, tổ chức tiến hành quy chế dân chủ, nâng cao chất lượng đội hình cán bộ, công chức, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, giảm phiền hà mang đến dân, góp phần cải cách nền hành thiết yếu nhà nước.

2. Đối với CĐCS thuộc loại hình doanh nghiệp đơn vị nước

- Ở phần đa doanh nghiệp sản xuất sale ổn định thì tập trung bàn bạc các phương án tham gia thống trị doanh nghiệp; kiểm điểm bài toán tham gia thi công và triển khai nội quy, quy định của doanh nghiệp, mến lượng, ký kết và triển khai TƯLĐ tập thể, hội thoại định kỳ; kiểm tra đo lường việc thực hiện các cơ chế chính sách, quy định lao động; tổ chức phong trào thi đua, nâng cao điều kiện làm cho việc, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi của CNLĐ; những biện pháp tuyên truyền, tải công nhân chấp hành thiết yếu sách, pháp luật trong phòng nước, nội quy, quy định của doanh nghiệp; triển khai nghĩa vụ của tín đồ lao động, nhiệm vụ, công việc được phân công; thâm nhập các vận động xã hội, tương trợ trợ giúp nhau trong nghề nghiệp, trong cuộc sống; những biện pháp thay đổi nội dung, phương pháp hoạt rượu cồn Công đoàn, sản xuất tổ công đoàn, CĐCS vững vàng mạnh, tham gia xây dựng Đảng.

- Đối với những cửa hàng SXKD gặp khó khăn, đã trong thời kỳ sắp xếp lại tổ chức triển khai sản xuất, thì tập trung đàm đạo tìm những biện pháp để sớm định hình tổ chức, tạo vấn đề làm, quan liêu tâm nâng cao điều kiện có tác dụng việc, bảo đảm quyền và tiện ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ; ý kiến đề nghị với lãnh đạo doanh nghiệp bài bản đào tạo, đào tạo và huấn luyện lại với thực hiện cơ chế cho các CNLĐ trong quy trình sắp xếp lại tổ chức sản xuất, không bố trí được vấn đề làm hoặc nhất thời nghỉ việc.

3. Đối cùng với CĐCS trong số doanh nghiệp khu vực kinh tế ko kể nhà nước

- Bàn phương án tháo gỡ trở ngại trong sản xuất, ghê doanh, đồng hành cùng chủ doanh nghiệp, người tiêu dùng lao động mở rộng sản xuất, phạt triển marketing đúng pháp luật; thay mặt đại diện người lao rượu cồn phối phù hợp với người sử dụng lao động tổ chức triển khai hội nghị bạn lao động, xây đắp và ký kết quy chế phối hợp vận động giữa BCH công đoàn và người sử dụng lao động; xây dựng, thương lượng, cam kết kết và đo lường và tính toán thực hiện TƯLĐ tập thể, hội thoại định kỳ; tham gia xây dừng và giám sát và đo lường thực hiện tại nội quy, quy chế của công ty có tương quan đến quyền, ích lợi của fan lao động, hướng dẫn bạn lao động giao phối hợp đồng lao động; kiểm tra đo lường và thống kê việc tiến hành các chính sách, quy định có tương quan đến quyền, nghĩa vụ người lao đụng và công đoàn như: chi phí lương, tiền công, thời gian lao động, điều kiện làm việc, triển khai BHXH, BHYT, bảo hộ lao động, đúng theo đồng lao động; phối phù hợp với chủ doanh nghiệp, người tiêu dùng lao cồn tổ chức trào lưu thi đua, cải thiện điều kiện có tác dụng việc, chăm lo đời sống thiết bị chất, tinh thần đối với người lao động. Tạo môi trường xung quanh để công đoàn phát huy tốt công dụng đại diện, siêng lo, đảm bảo quyền, tiện ích hợp pháp, chính đại quang minh cho bạn lao động.

- trao đổi các biện pháp tăng cường mối quan hệ nam nữ giữa công đoàn và người tiêu dùng lao động, tập thích hợp yêu cầu, nguyện vọng phù hợp pháp, quang minh chính đại của bạn lao động, thực hiện thông tin hai chiều và tổ chức triển khai đối thoại giữa tín đồ lao rượu cồn với người sử dụng lao rượu cồn nhằm giải quyết những sự việc liên quan mang lại quyền và nghĩa vụ của bạn lao động, xây dựng quan hệ lao rượu cồn hài hòa, ổn định định, văn minh tại đơn vị.

- Bàn biện pháp tuyên truyền, vận động, cung ứng CNLĐ chấp hành xuất sắc nội quy, quy chế của doanh nghiệp, trọng trách của tổ chức công đoàn. Vận động tín đồ lao cồn tham gia các chuyển động xã hội, cung ứng nhau trong nghề nghiệp và cuộc sống.

- Bàn những biện pháp tuyên truyền phát triển sum họp mới, các hiệ tượng tập hợp fan lao rượu cồn vào tổ chức công đoàn; biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động CĐ, xây dừng CĐCS vững mạnh, tham gia phát hành Đảng.

- Đại hội CĐCS có thể mời thay mặt đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT), chủ tịch doanh nghiệp thuộc dự, để nghe sum vầy phát biểu hoặc tập hợp đề nghị của đại hội để gia công việc cùng với HĐQT, giám đốc doanh nghiệp.

VI. NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch Đại hội

a. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm những đại biểu thỏa thuận (đối với Đại hội đại biểu) hoặc sum họp (đối cùng với Đại hội đoàn viên), vì Ban Chấp hành triệu tập Đại hội giới thiệu. Giả dụ tại Đại hội không reviews thêm nhân sự thâm nhập Đoàn Chủ tịch, Đại hội chu đáo biểu quyết bởi hình thức giơ tay một lần về con số và list Đoàn chủ tịch (từ 3-5 đồng chí). Đối với đại lý có số lượng bên dưới 10 đoàn viên, có thể chỉ bầu 01 người làm Chủ tịch Đại hội.

- nếu Đại hội trình làng thêm nhân sự thâm nhập Đoàn Chủ tịch, thì Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay từng nhân sự để lấy những bạn có tín nhiệm cao hơn.

b. Đoàn chủ tịch Đại hội quản lý mọi các bước của Đại hội, thao tác theo nguyên tắc triệu tập dân chủ, quyết định theo phần nhiều (đối cùng với những đơn vị chỉ có quản trị thì xin chủ ý của Đại hội). Đoàn chủ tịch Đại hội có những nhiệm vụ sau:

- Điều hành Đại hội theo chương trình, nội quy đã được Đại hội quyết định.

-Giới thiệu số lượng, danh sách Đoàn Thư ký; Ban Thẩm tra tư giải pháp đại biểu (trừ Đại hội đoàn viên) để Đại hội chu đáo biểu quyết thông qua.

- ra quyết định việc lưu hành những tài liệu của Đại hội.

- lí giải Đại hội trao đổi và trải qua các report của Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội.

- Điều hành công tác bầu cử:

+ chỉ dẫn để Đại hội thảo chiến lược luận, quán triệt tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu tổ chức Ban Chấp hành khóa mới; tiêu chuẩn, số lượng, tổ chức cơ cấu đại biểu dự Đại hội cấp cho trên.

+ phía dẫn câu hỏi ứng cử, đề cử Ủy viên Ban Chấp hành cùng đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cung cấp trên.

+ Tổng đúng theo danh sách những người ứng cử, đề cử và những người dân xin rút; xem xét, quyết định mang đến rút hoặc quán triệt rút tên đối với các trường hợp xin rút tên khỏi danh sách bầu cử; trường hợp còn những ‎ý kiến chưa thống độc nhất vô nhị thì Đoàn chủ tịch có thể xin chủ kiến quyết định của Đại hội; lập list bầu cử, đem biểu quyết của Đại hội trải qua danh sách bầu cử.

+ giới thiệu số lượng, danh sách Ban Kiểm phiếu, trưởng ban Kiểm phiếu nhằm Đại hội biểu quyết. Lãnh đạo buổi giao lưu của Ban Kiểm phiếu.

- thừa nhận biên phiên bản kết quả bầu cử và phiếu thai đã niêm phong từ bỏ ban bầu cử để chuyển nhượng bàn giao cho ban chấp hành công đoàn khóa mới.

- Chỉ định tập trung viên kỳ họp thứ nhất của ban chấp hành sau khi chào làng kết quả thai cử ban chấp hành công đoàn.

- giải quyết những sự việc phát sinh vào Đại hội.

- Điều hành trải qua nghị quyết Đại hội.

- Tổng kết, bế mạc Đại hội.

2. Đoàn Thư cam kết Đại hội

- Đoàn Thư ký kết Đại hội có những đại biểu ưng thuận (đối với Đại hội đại biểu) hoặc sum vầy (đối cùng với Đại hội đoàn viên), vị Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu ( khoảng tầm 02 đồng chí, cơ sở có dưới 20 sum họp thì thai 01 thư ký kết Đại hội) để Đại hội lưu ý và biểu quyết bằng hình thức giơ tay một lượt về số lượng, danh sách Đoàn Thư ký.

- Nhiệm vụ

+ Ghi biên phiên bản Đại hội; tổng toại nguyện kiến luận bàn và dự thảo những văn phiên bản kết luận, nghị quyết của Đại hội; trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

+ thống trị và phát tài phát lộc liệu, ấn phẩm của Đại hội theo sự chỉ huy của Đoàn chủ tịch; đón nhận hoa, điện mừng, đối kháng thư… Thu nhận, bảo vệ và gửi mang lại Ban Chấp hành khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của Đại hội.

3. Ban Thẩm tra tư phương pháp đại biểu

- Ban Thẩm tra tư biện pháp đại biểu bao gồm những đại biểu chính thức, bởi Đoàn Chủ tịch Đại hội trình làng (từ 3-5 đồng chí) để Đại hội cẩn thận và biểu quyết bằng hình thức giơ tay một lần về con số và list Ban Thẩm tra tứ cách đại biểu.

- Đại hội đoàn viên không thai Ban thẩm tra tư giải pháp đại biểu; Ban Chấp hành tập trung Đại hội cung cấp tài liệu và report các nội dung tương quan đến bốn cách đoàn tụ để Đoàn công ty tịch report với Đại hội

- Nhiệm vụ

+ coi xét report và các tài liệu liên quan do Ban Chấp hành tập trung Đại hội cung cấp về câu hỏi chấp hành nguyên tắc, thủ tục, tình hình và kết quả bầu cử đại biểu; những vụ việc có liên quan đến tư biện pháp đại biểu để xét tư bí quyết đại biểu.

- xem xét những đơn thư năng khiếu nại, cáo giác về tư bí quyết đại biểu; report với Đoàn quản trị để trình Đại hội coi xét, quyết định về các trường vừa lòng không đủ tư giải pháp đại biểu.

- báo cáo với Đại hội hiệu quả thẩm tra tư bí quyết đại biểu nhằm Đại hội coi xét, biểu quyết công nhận.

4. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu có những đại biểu chấp nhận (đối cùng với Đại hội đại biểu) hoặc đoàn tụ (đối với đại hội đoàn viên) không tồn tại trong danh sách bầu cử, do Đoàn nhà tịch trình làng ( từ bỏ 3-5 đồng chí), Đại hội lưu ý và biểu quyết bởi hình thức giơ tay một lần thông qua về con số và danh sách.

- Nhiệm vụ

+ chỉ dẫn thể lệ thai và cách thức bỏ phiếu.

Xem thêm: Dịch Vụ Chăm Soc Sau Sinh Tại Nhà Tốt Nhất Tp, Dịch Vụ Chăm Sóc Sau Sinh

+ Kiểm tra, niêm phong thùng phiếu; phân phát phiếu trực tiếp mang đến đại biểu; kiểm tổng thể phiếu phạt ra, thu về; triển khai kiểm phiếu bầu; xem xét và kết luận về các phiếu chưa hợp lệ.

+ để mắt tới và report Đoàn quản trị quyết định những trường hợp vi phạm nguyên tắc thai cử hoặc có đơn thư khiếu nại về thai cử vào Đại hội.

+ Lập biên bạn dạng kiểm phiếu, report Đoàn nhà tịch; chào làng kết quả bầu cử; niêm phong phiếu thai và chuyển mang lại Đoàn quản trị Đại hội để Đoàn chủ tịch Đại hội chuyển nhượng bàn giao cho Ban Chấp hành khoá bắt đầu lưu trữ theo quy định.

5. Thai đại biểu dự khuyết dự đại hội cung cấp trên

- bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu công đoàn cấp trên đề nghị bầu đại biểu dự khuyết. Con số đại biểu dự khuyết vày Đại hội quyết định. Bầu đại biểu chính thức trước, bầu đại biểu dự khuyết sau. Trường hợp thai đại biểu bằng lòng đã đủ số lượng mà vẫn còn một vài đoàn viên (đối với Đại hội đoàn viên) hoặc đại biểu (đối với Đại hội đại biểu) trong danh sách bầu cử gồm số phiếu bầu nhiều hơn một phần hai so với số sum vầy hoặc đại biểu có mặt tại Đại hội, thì Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội về việc lấy đại biểu dự khuyết vào số những đoàn viên hoặc đại biểu đó theo thiết bị tự số phiếu thai từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng đại biểu dự khuyết. Trường thích hợp đã bầu đủ con số đại biểu ưng thuận mà trong list bầu cử còn lại chỉ tất cả số phiếu bầu bằng hoặc thấp hơn 1 phần hai, thì tổ chức triển khai bầu đại biểu dự khuyết trong số những đoàn viên hoặc đại biểu đó. Nếu còn thiếu đại biểu dự khuyết theo đưa ra quyết định của Đại hội, bao gồm bầu tiếp hay không do Đại hội quyết định.

- khi đại biểu thỏa thuận không tham dự Đại hội công đoàn cung cấp trên được hoặc đại biểu xác định xin rút không tham gia Đại hội công đoàn cấp bên trên (trừ ủy viên BCH cấp tập trung Đại hội) thì được cử đại biểu dự khuyết sửa chữa thay thế (trước kia phải report công đoàn cấp trên xem xét quyết định theo kiến nghị của công đoàn cấp dưới và phải thể biểu hiện rõ nội dung này trong report thẩm tra tư giải pháp đại biểu). việc lấy đại biểu dự khuyết theo thiết bị tự số phiếu trường đoản cú cao xuống thấp. Trường hợp có rất nhiều người tất cả số phiếu quá 1 phần hai (1/2) tương đương mà chỉ việc lấy một hoặc một số người đến đủ số lượng cần bầu, thì đề nghị xin ý kiến đại hội đưa ra quyết định bầu tiếp trong số những người có số phiếu ngang nhau nhằm chọn người có số phiếu cao hơn, trong trường phù hợp này không cần thiết phải đạt số phiếu thai quá một phần hai (1/2) so với tổng số phiếu ban bầu cử thu về. Ngôi trường hợp thai lần thiết bị hai nhưng số phiếu vẫn tương tự thì vấn đề có bầu nữa hay là không do đại hội quyết định.

- Trường phù hợp đã thay thế hết số đại biểu dự khuyết thì BCH cấp tập trung Đại hội xem xét, quyết định chỉ định bổ sung cập nhật theo ý kiến đề xuất của BCH công đoàn cung cấp dưới (nếu thấy cần thiết).

VI. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Công tác chuẩn chỉnh bị

- đồ mưu hoạch tổ chức đại hội CĐCS, nêu rõ những vấn đề cần làm, nội dung, công việc tiến hành và phân công trách nhiệm ví dụ cho từng UV.BCH.

- Báo cáo, xin ý kiến chỉ huy của cung cấp ủy Đảng (nơi có tổ chức cơ sở Đảng) và thông báo cho tất cả những người đứng đầu doanh nghiệp, thủ trưởng cơ quan, các đoàn thể không giống trong cơ quan, đơn vị cùng kết hợp thực hiện.

- Xin ý kiến chỉ đạo của công đoàn cấp cho trên trực tiếp về ngôn từ chương trình đại hội, nhân sự, thời hạn đại hội.

2. Tổ chức đại hội

- tiến hành từ họp báo hội nghị tổ CĐ, Đại hội CĐCS thành viên nhằm bàn nội dung, chương trình hoạt động, gia nhập góp chủ kiến vào báo cáo đại hội CĐCS; thai tổ trưởng, tổ phó công đoàn, Ban Chấp hành CĐCS thành viên, thai đại biểu đi dự đại hội CĐCS (nếu là đại hội đại biểu).

- Đại biểu đi dự đại hội CĐCS phải bảo đảm tỷ lệ nam, nữ, tín đồ ngoài Đảng, người dân tộc bản địa hợp lý, cân xứng với thực tiễn của từng cơ quan, đối chọi vị.

- Đại biểu là ủy viên BCH đương chức được tập trung về dự đại hội khi có tham gia từ một nửa số kỳ họp BCH trở lên.

- Đại hội toàn bộ là đại hội của vớ cả đoàn tụ (trừ đều trường hợp đã trong thời hạn kỷ mức sử dụng từ cảnh cáo trở lên, bị khởi tố, tróc nã tố, trợ thì giam hoặc đang trong thời hạn chấp hành những hình phạt của tand án) được tổ chức triển khai tại công đoàn cơ sở, công đoàn các đại lý thành viên gồm dưới 150 đoàn viên.

- trong đại hội nếu report của Ban Chấp hành vẫn được đàm luận tại đại hội tổ công đoàn, CĐCS thành viên thì có thể report tóm tắt, tổng đúng theo những ý kiến còn không giống nhau, những đề xuất của đoàn tụ để đại hội đàm luận và quyết nghị.

- việc bầu cử BCH CĐCS phải đảm bảo thực sự dân chủ. Trước khi tổ chức đại hội, BCH phổ cập tiêu chuẩn UV.BCH và tổ chức để đoàn tụ giới thiệu, đề cử tín đồ vào BCH, tổ chức triển khai thăm dò ý kiến cán bộ, đoàn viên, lao cồn và các bộ phận có tương quan để BCH chuẩn bị danh sách ra mắt nhân sự.

3. Trang trí hội trường

Phía trái hội trường (từ dưới quan sát lên) là cờ Tổ quốc. Tượng hoặc ảnh Bác Hồ đặt dưới cánh sao tiến thưởng (25-30 cm). Phía nên hội trường là dòng chữ Đại hội đại biểu hoặc Đại hội Công đoàn cửa hàng Cty…, xuất xắc Cơ quan, nhiệm kỳ.......; Huy hiệu Công đoàn Việt Nam bỏ trên và vị trí trung tâm dòng chữ Đại hội đại biểu hoặc Đại hội Công đoàn cơ sở….. (cách 25-30 cm).

4. Công tác đại hội

- chương trình Đại hội phải đảm bảo nội dung và trình tự diễn ra các nội dung phù hợp lý; hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ của Đại hội đúng nguyên tắc, thủ tục quy định.

- Chương trình Đại hội phải được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay, các quyết định của Đại hội sinh sống các phiên đều phải sở hữu giá trị như nhau.

* PHIÊN THỨ 1

1. Kính chào cờ.

2. Tuyên tía lý do, ra mắt đại biểu.

3. Thai Đoàn công ty tịch, Đoàn Thư ký kết đại hội, Ban Thẩm tra tư giải pháp đại biểu.

4. Thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc tại đại hội.

5. Báo cáo thẩm tra tư bí quyết đại biểu.

6. Báo cáo góp ý dự thảo các văn khiếu nại đại hội công đoàn cấp cho trên (CĐVC tỉnh, Công đoàn Tỉnh cùng Trung ương)

7. Tham gia chủ ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn nước ta khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023 và thực hiện biểu quyết.

8. Tổng kết phong trào thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp cùng khen thưởng (nếu có)

9. Xin chào cờ bế mạc.

* PHIÊN THỨ 2

* văn nghệ chào mừng Đại hội (nếu có)

* tặng học bổng cho nhỏ CBĐVLĐ (nếu có)

1. Xin chào cờ.

2. Tuyên ba lý do, ra mắt đại biểu.

3. Mời Đoàn quản trị điều hành đại hội, Đoàn thư cam kết làm việc.

4. Báo cáo kết trái Đại hội phiên thiết bị nhất.

5. Report Thẩm tra tư bí quyết đại biểu.

6. Mở đầu đại hội.

7. Report tổng kết phong trào thi đua và chuyển động công đoàn nhiệm kỳ 20…-2017 cùng phương hướng trách nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022; báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 20…..- 2017.

8. Phát biểu lãnh đạo của BTV CĐVC tỉnh

9. Phạt biểu chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chuyên môn (nếu có)

10. Trình diễn Đề án cấu tạo BCH nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cung cấp trên và tiến hành bầu cử.

11. Đại hội giải lao

12. Chào làng kết quả bầu cử BCH cùng Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên

13. Đại hội tham luận - BCH khóa new họp phiên máy nhất

14. Thông báo công dụng phiên họp đầu tiên của BCH khóa mới.

15. BCH khóa bắt đầu và Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cung cấp trên ra mắt Đại hội cùng nhận nhiệm vụ

16. Bộ quà tặng kèm theo quà các UV.BCH, UBKT khóa cũ thôi thâm nhập BCH, UBKT khóa mới

17. Tiếp nhận ý kiến bàn bạc văn kiện và biểu quyết các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2017-2022

18. Khen thưởng những tập thể, cá nhân có các thành tích xuất dung nhan trong trào lưu thi đua và chuyển động công đoàn, nhiệm kỳ 2010 -2017 (nếu có)

19. Trao tặng kèm kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức triển khai công đoàn” (nếu có)

20. Trải qua Nghị quyết Đại hội.

21. Bế mạc đại hội.

22. Chào cờ bế mạc.

* Lưu ý:

- khích lệ đối thoại, vấn đáp những vấn đề cụ thể có tương quan đến chế độ, quyền lợi và nghĩa vụ của tín đồ lao hễ tại hội trường. Tránh các bài tham luận trên đại hội mang tính hình thức, chỉ tập trung báo cáo thành tích của tổ, phòng, ban, … đơn vị mình.

- Việc bầu trực tiếp quản trị CĐCS tại đại hội: chỉ triển khai khi gồm quá 1/2 (một phần hai) số thành viên dự đại hội yêu ước và yêu cầu được sự gật đầu đồng ý của công đoàn cấp cho trên thẳng

- Sau khi chào làng kết quả thai cử BCH CĐCS, Đoàn chủ tịch Đại hội chỉ định 01 UV.BCH new trúng cử làm triệu tập viên phiên họp thứ nhất của BCH CĐCS. Nếu quản trị đã được bầu trực tiếp tại đại hội thì chủ tịch sẽ là người tập trung và công ty trì hội nghị.

* Nội dung hội nghị lần thứ nhất BCH mới:

+ hội nghị lần thứ nhất của BCH phải được tiến hành trong thời hạn của đại hội, nếu ngưng trệ cũng không quá 15 ngày tính từ lúc ngày bế mạc đại hội. Trong thời hạn chưa tổ chức triển khai được họp báo hội nghị lần đầu tiên thì triệu tập viên bởi vì đại hội chỉ định và hướng dẫn sẽ trực tiếp điều hành các bước của BCH khóa mới.

+ thai Đoàn chủ tịch điều hành họp báo hội nghị (nếu BCH có từ 15 ủy viên trở lên), hoặc cử người chủ trì hội nghị, thư ký hội nghị (nếu BCH có dưới 15 ủy viên) bằng phương pháp biểu quyết giơ tay.

+ thông qua chương trình làm cho việc. Bàn thảo và quyết định con số cơ cấu Ban thường xuyên vụ và UBKT (nếu có).

+ thai Ban hay vụ (nếu có) trong các các ủy viên BCH (nếu đã thai trực tiếp chủ tịch tại đại hội thì chủ tịch được tính trong tổng số ủy viên Ban thường xuyên vụ, không nhất thiết phải bầu lại. Số ủy viên Ban thường xuyên vụ chiếm không thực sự 1/3 tổng thể ủy viên BCH.

+ bầu Chủ tịch trong những ủy viên Ban thường vụ (nếu chưa thai trực tiếp trên đại hội).

+ Bầu những Phó nhà tịch trong số ủy viên Ban thường vụ.

+ bầu UBKT (đối cùng với CĐCS gồm từ 30 sum vầy trở lên). Bầu Chủ nhiệm UBKT trong số các ủy viên UBKT. Việc bầu phó công ty nhiệm UBKT vày nội bộ UBKT bầu ra.

+ nhà tịch, Phó công ty tịch, UBKT, nhà nhiệm UBKT có nhiệm vụ điều hành quá trình ngay sau khoản thời gian được bầu; công ty tịch, nhà nhiệm UBKT được ký những văn phiên bản theo chức danh sau khoản thời gian được bầu.

+ Thời hạn nhận bàn giao từ BCH, UBKT khóa trước là 15 bữa sau ngày thai cử.

VII. DUYỆT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

*Trước Đại hội

1. Thẩm quyền duyệt kế hoạch đại hội

Công đoàn cấp cho trên trực tiếp có nhiệm vụ và thẩm quyền duyệt planer Đại hội công đoàn cấp cho dưới

2. Hồ sơ duyệt chiến lược Đại hội

Hồ sơ duyệt kế hoạch Đại hội phải xin ý kiến của cung cấp ủy Đảng cùng cấp cho trước lúc báo cáo lên công đoàn cấp trên. Chũm thể:

- Công văn ý kiến đề nghị duyệt hồ sơ cùng ngày tổ chức Đại hội (có xác thực của cấp cho ủy)

- Kế hoạch tổ chức Đại hội, hướng dẫn công tác nhân sự.

- thông báo triệu tập đại biểu hay sum vầy dự Đại hội.

- Dự thảo chương trình, nội quy, quy chế làm việc tại Đại hội.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác làm việc nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ vào nhiệm kỳ mới.

- Dự thảo report kiểm điểm buổi giao lưu của Ban Chấp hành khóa cũ.

- Dự thảo report góp ý văn khiếu nại Đoàn cấp trên

- Dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua chào đón Đại hội công đoàn các cấp

- Dự thảo báo cáo thẩm tra tư giải pháp Đại biểu (đối với Đại hội đại biểu)

- Kịch bạn dạng chi tiết điều hành và quản lý Đại hội.

- Đề án nhân sự BCH và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên (02 Đề án phải có có chứng thực của cấp cho ủy và danh sách trích ngang lý lịch dự loài kiến nhân sự bầu BCH, BTV, chủ tịch và Phó nhà tịch, UBKT hoặc UV phụ trách công tác làm việc kiểm tra; dự con kiến nhân sự Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên). Đề án nhân sự UBKT CĐCS (nếu có)

- các loại biểu mẫu: Nghị quyết, biên phiên bản bầu cử các chức danh, phiếu bầu những chức danh, các bước của Ban kiểm phiếu…

Thiếu một trong các các văn bạn dạng trên coi như chưa phù hợp lệ

3. Công đoàn yêu cầu gửi hồ sơ trình chuẩn y và đăng ký thời gian Đại hội trước ít nhất là 15 ngày so với thời hạn dự con kiến Đại hội, giả dụ gửi lờ đờ và thiếu hụt theo quy định, CĐVC tỉnh sẽ không nhận, không coi xét hồ sơ. Khi nhờ cất hộ hồ sơ VP CĐVC vẫn viết phiếu hứa lên hướng dẫn, dấn hồ sơ. Hồ nước sơ nên được duyệt dứt trước ngày Đại hội là 05 ngày với có ý kiến thống độc nhất vô nhị của thường trực CĐVC thức giấc trong Công văn của đơn vị thì đơn vị chức năng đó mới thực hiện Đại hội.

* Sau Đại hội

1. Sau Đại hội, trong khoảng 10 ngày, BCH khoá mới hoàn thành hồ sơ báo cáo công đoàn cung cấp trên để chuẩn y:

- Công văn đề nghị chuẩn chỉnh y tác dụng bầu cử BCH, Ban thường vụ, chủ tịch, Phó công ty tịch, UBKT, công ty nhiệm, Phó nhà nhiệm UBKT.

- báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, phương phía nhiệm kỳ tới; report kiểm điểm hoạt động vui chơi của BCH; report tổng hợp ý kiến góp ý văn khiếu nại Đại hội cấp cho trên. (đã chỉnh sữa bao gồm thống).

- báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (nếu có)

- Biên phiên bản Đại hội; biên phiên bản hội nghị BCH lần sản phẩm nhất, biên bản bầu cử BCH, BTV, nhà tịch, Phó công ty tịch, Uỷ ban kiểm tra; Biên bản bầu nhà nhiệm UBKT giỏi UV phụ trách công tác làm việc kiểm tra; biên bạn dạng hội nghị UBKT thai Phó chủ nhiệm UBKT (nếu có).

- Biên bạn dạng bầu cử Đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cung cấp trên và list trích ngang đại biểu.

- list trích ngang BCH, UBKT

- quyết nghị Đại hội,

(Riêng phiếu bầu cử các loại thì Ban thai cử đề nghị niêm phong chuyển nhượng bàn giao cho BCH CĐCS (hoặc Ban thường vụ) tàng trữ trong 06 tháng. Chỉ bao gồm BCH CĐCS (hoặc Ban hay vụ) mới bao gồm quyền mở niêm phong phiếu. Sau 06 tháng, nếu không tồn tại khiếu nại tố giác về tác dụng bầu cử thì BCH CĐCS (hoặc Ban thường xuyên vụ) quyết định cho diệt phiếu).

2. Muộn nhất sau 15 ngày làm việc khi nhận thấy công văn đề nghị của Ban Chấp hành những cơ sở về tác dụng bầu cử và đảm bảo an toàn các biện pháp thì công đoàn cấp trên đang ra quyết định chuẩn y.

Trên đấy là hướng dẫn Đại hội CĐCS hết nhiệm kỳ; địa thế căn cứ nội dung gợi ý này, CĐCS tiến hành đại hội đúng theo thời gian quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc, contact trực tiếp với CĐVC tỉnh (điện thoại 062.3828.870) để được hướng dẫn núm thể./.