KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON THEO THÔNG TƯ 19

Tin TứcQuy chế trường họcPhổ biến GD, PLThông tin công khai minh bạch CSGDGóc phụ huynhThời khóa biểu, lịch sinh hoạtChương trình dạy họcGiáo ánKế hoạchNhà trườngNH 2021-2022NH 2020-2021NH 2019-2020NH 2018-2019NH 2017-2018NH 2016-2017NH 2015-2016
quy định trường họcPhổ trở thành GD, PLThông tin công khai...Góc phụ huynhThời khóa biểu, Lịch...Chương trình dạy dỗ họcGiáo án
*
Quản trị mạng

: Võ Văn Bằng
: 0919441129vobang0308
: HT: Hoàng Thị Cúc
: 0919580081hoangthicuc
PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY TRƯỜNG MN LÂM THỦY Số: ../QĐ-HT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - Hạnh phúc Lâm Thủy, ngày 18 tháng 03 năm 2019

*
Căn cứ Thông bốn số 19/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 mon 8 năm 2018 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành Quy định về kiểm định quality giáo dục và thừa nhận đạt chuẩn quốc gia so với trường mầm non;Căn cứ Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra về bài toán hướng dẫn tự đánh giá và review ngoài trường mầm non;Xét ý kiến đề nghị của phận trình độ chuyên môn nhà trường,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường thiếu nhi Lâm Thủy gồm các ông (bà) mang tên trong list kèm theo.

Bạn đang xem: Kế hoạch tự đánh giá trường mầm non theo thông tư 19

Điều 2. Hội đồng tự nhận xét có nhiệm vụ triển bắt đầu khởi công tác tự đánh giá Trường mầm non Lâm Thủy theo pháp luật hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo. Hội đồng trường đoản cú giải thể sau khi xong nhiệm vụ.Điều 3. các ông (bà) mang tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành đưa ra quyết định này./.
Nơi nhận: - Như Điều 3; - PGD (để b/c); - Lưu: … HIỆU TRƯỞNG Hoàng Thị Cúc
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ( Kèm theo quyết định số / QĐ-HT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng trường thiếu nhi Lâm Thủy)
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Hoàng Thị Cúc Hiệu trưởng chủ tịch hội đồng
2 Nguyễn Thị Hiên CTCĐ-Phó HT Phó quản trị HĐ
3 Lê Thị Lộc Phó HT Phó quản trị HĐ
4 Hoàng Thị Hoài BTCĐ- Giáo viên Thư ký kết hội đồng
5 hồ Thị Thảo TT- Giáo viên Ủy viên hội đồng
6 Võ Văn Bằng TT Khối hành chính-KT Ủy viên hội đồng
7 Nguyễn Thị Huyền GV Ủy viên hội đồng
8 hồ nước Thị Thi BCHCĐ- Giáo viên Ủy viên hội đồng
9 Lê Thị Ngọc Yến TP khối hành chính - YT Ủy viên hội đồng
(Danh sách này có 09 người)TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc Số: /KH-TĐG Lệ Thủy, ngày 18 mon 03 năm 2019
I. Mục tiêu tự đánh giá: 1. Xác định trường mầm non đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; đồ mưu hoạch cách tân chất lượng, gia hạn và nâng cấp chất lượng các chuyển động nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục đào tạo trẻ em của nhà trường, thông báo công khai minh bạch với các cơ quan thống trị nhà nước và xã hội về thực trạng quality của bên trường, nhằm cơ quan thống trị nhà nước tiến công giá, thừa nhận hoặc không công nhận trường đạt kiểm định unique giáo dục.2. Khuyến khích chi tiêu và huy động các nguồn lực đến giáo dục, góp thêm phần tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho đơn vị trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận, hoặc không thừa nhận trường mần nin thiếu nhi đạt chuẩn chỉnh quốc gia.II.Phạm vi tự tấn công giá:Trường mần nin thiếu nhi triển khai chuyển động tự đánh giá được dụng cụ tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐTIII.Công vắt tự tiến công giáCông rứa tự review là tiêu chuẩn chỉnh đánh giá bán trường mầm nonban hành cố nhiên Thông tư số 19/2018/TT-BGD ĐT tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra ban hành.Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ giáo dục đào tạo và giảng dạy hướng dẫn về bài toán tự review và đánh giá ngoài ngôi trường mầm non.IV. Hội đồng tự tấn công giá1. Yếu tố Hội đồng tự đánh giáHội đồng tự review được thành lập và hoạt động theo đưa ra quyết định số /QĐ-HT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng trường mần nin thiếu nhi Lâm Thủy. Hội đồng gồm tất cả 9 member (danh sách kèm theo).
TT Họ với tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Hoàng Thị Cúc Hiệu trưởng chủ tịch hội đồng
2 Nguyễn Thị Hiên CTCĐ-Phó HT Phó quản trị HĐ
3 Lê Thị Lộc Phó HT Phó chủ tịch HĐ
4 Hoàng Thị Hoài BTCĐ- Giáo viên Thư cam kết hội đồng
5 hồ Thị Thảo TT- Giáo viên Ủy viên hội đồng
6 Võ Văn Bằng TT Khối hành chính-KT Ủy viên hội đồng
7 Nguyễn Thị Huyền GV Ủy viên hội đồng
8 hồ nước Thị Thi TT- Giáo viên Ủy viên hội đồng
9 Lê Thị Ngọc Yến TP khối hành thiết yếu - YT Ủy viên hội đồng
2) nhóm thư cam kết
TT Họ với tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Võ Văn Bằng TT tổ Văn phòng, NVKT TTTK – Thư ký kết nhóm 2
2 Hoàng Thị Hoài BTCĐ-Giáo viên Thư ký kết nhóm 1
3 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Thư cam kết nhóm 3
3. Những nhóm công tác chuyên trách:
TT Họ cùng tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
đội 1 Hoàng Thị Cúc Hiệu trưởng Tổ trưởng lãnh đạo tổ reviews Tiêu chuẩn 1,2; Tự review Tiêu chí 1,2,3 (Chuẩn I), tiêu chuẩn 1,6 (Chuẩn II)
Lê Thị Ngọc Yến nhân viên y tế Tổ phó; tự đánh giá tiêu chí 4,9 (Chuẩn I); tiêu chuẩn 2,4, 7 (Chuẩn II)
Tự đánh giá tiêu chí 7,8 (Chuẩn I); tiêu chuẩn 3 (Chuẩn II)
Võ Văn Bằng nhân viên cấp dưới kế toán Tổ trưởng tổ hành thiết yếu - Văn phòng Tự nhận xét tiêu chí 6 (Chuẩn I) thu thập các minh chứng
Thư kí, tự reviews tiêu chí 5 (Chuẩn I); tiêu chí 5 (Chuẩn II)
team 2 Nguyễn Thị Hiên Phó hiệu trưởng Tổ trưởng chỉ huy đánh giá chuẩn chỉnh 3,4; Tự reviews tiêu chí 1,5 (Chuẩn III); tiêu chuẩn 1,2 (Chuẩn IV)
hồ nước Thị Thi cô giáo – BCH CĐ Tổ phó; Tự reviews tiêu chí 6 (Chuẩn III) tích lũy các minh chứng
Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Thư kí, tự review tiêu chí 2,3,4 ( chuẩn III)
đội 3 Lê Thị Lộc Phó hiệu trưởng Tổ trưởng chỉ huy đánh giá chuẩn 5; Tự review tiêu chí 1,2,3 (Chuẩn V)
hồ Thị Thảo gia sư - Tổ trưởng tổ bên trẻ - Dinh dưỡng Tổ phó; Tự đánh giá tiêu chí 6,7 (Chuẩn V)
Hoàng Thị Hoài cô giáo – TT khối lớn Thư kí, tự reviews tiêu chí 4,5 (Chuẩn V)
V.Tập huấn nhiệm vụ tự tiến công giáa) Thời gian: (01 ngày) từ tuần 2 sau thời điểm họp hội đồng tự đánh giáb) Thành phần: các thành viên trong Hội đồng tự tiến công giá, đội hình cán bộ, giáo viên của các tổ chăm môn.c) Nội dung: hướng dẫn theo Thông bốn số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 28 mon 8 năm 2018 của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra về việc ban hành Quy định về kiểm định quality giáo dục và công nhận đạt chuẩn chỉnh quốc giá đối với trường mầm non;Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 mon 12 năm 2018 của Bộ giáo dục và đào tạo và giảng dạy hướng dẫn về câu hỏi tự nhận xét và reviews ngoài ngôi trường mầm nonTập huấn về công tác làm việc tự review trường mầm non; cách khẳng định nội hàm minh chứng, phương pháp mã hóa minh chứng, viết phiếu review tiêu chí…VI. Dự kiến những nguồn lực và thời gian cần huy động:1.Đối cùng với các tiêu chuẩn mức 1,2 cùng 3
Tiêu chuẩn Tiêu chí Các mối cung cấp lực đề xuất huy động/ hỗ trợ Thời vấn đề cần huy động Ghi chú
1. Tổ chức và quản lý nhà ngôi trường 1. Phương hướng, chiến lược xây dựng và cải cách và phát triển nhà trường. 2. Hội đồng trường (Hội đồng quản ngại trị so với trường tư thục) và các hội đồng khác. 3. Tổ chức Đảng cùng sản Việt Nam, những đoàn thể và tổ chức khác trong bên trường. 4. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trình độ chuyên môn và tổ văn phòng. 5. Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu mã giáo 6. Cai quản hành chính, tài chủ yếu và tài sản. 7. Thống trị cán bộ, thầy giáo và nhân viên. 8. Làm chủ các hoạt động giáo dục 9. Triển khai quy chế dân chủ đại lý 10. Đảm bảo bình an trật tự, bình an trường học - Nghiên cứu mày mò các thông tin, xử lý những thông tin trong bộ hồ sơ làm chủ của công ty trường; hồ sơ bỏ ra bộ, Công đoàn, chi Đoàn, hồ sơ kế toán, hồ sơ các tổ chuyên môn T4/2019
2. Cán cỗ quản lý, thầy giáo và nhân viên 1. Đối cùng với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. 2. Đối với giáo viên. 3. Đối cùng với nhân viên. - Nghiên cứu khám phá các thông tin, xử lý các thông tin trông bộ hồ sơ thống trị của bên trường.

Xem thêm: Học Cách Làm Quần Lót Nam Thông Dụng Cho Đấng Mày Râu, Hướng Dẫn Cắt May Quần Lót Nam

T4/2019
3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 1. Diện tích, khuôn viên với sân vườn. 2. Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu mã giáo cùng khối phòng phụcvụ học tập 3. Khối chống hành bao gồm - cai quản trị. 4. Khối phòng tổ chức ăn 5. Thiết bị, đồ gia dụng dùng, trang bị chơi. 6. Khu vực vệ sinh, khối hệ thống cấp bay nước - Nghiên cứu tò mò các thông tin, xử lý các thông tin trông cỗ hồ sơ quản lý của nhà trường, hồ sơ kế toán, hồ sơ quản lý sức khỏe trẻ. T4/2019
4. Dục tình giữa bên trường, gia đình và xã hội 1. Ban đại diện bố mẹ trẻ 2. Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối phù hợp với các tổ chức, cá thể của đơn vị trường;. - nghiên cứu tìm hiểu, xử lý các thông tin trong cỗ hồ sơ cai quản của nhà trường, hồ sơ Ban đại diện cha mẹ học sinh. T4/2019
5. Công dụng chăm sóc, giáo dục đào tạo trẻ 1. Tiến hành Chương trình giáo dục và đào tạo mầm non. 2. Tổ chức vận động nuôi dưỡng, chăm lo và giáo dục đào tạo trẻ. 3. Hiệu quả nuôi dưỡng và âu yếm sức khoẻ. 4. Kết quả giáo dục. - Nghiên cứu tìm hiểu các thông tin, xử lý các thông tin trông bộ hồ sơ cai quản của nhà trường, làm hồ sơ PHT, HS của giáo viên nhà nhiệm lớp. HS Y tế T4/2019
VII.Lập bảng hạng mục mã hóa minh chứngSau khi các nhóm, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm dẫn chứng thu được. Hội đồng tự tiến công giá thảo luận các vật chứng cho từng tiêu chuẩn đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã hóa minh chứng.Bảng hạng mục mã hóa bằng chứng được trình bày bảng theo chiều ngang của khổ A4 (có thể để ra riêng và tiếp nối để tại đoạn Phụ lục của báo cáo tự tiến công giá)VIII.Thời gian và ngôn từ hoạt động:(Thời gian biểu triển khai tự nhận xét trong 14 tuần):
Thời gian Hoạt động
Tuần 1 từ ngày 18-24/3 1. Họp lãnh đạo nhà ngôi trường thảo luận, dự kiến những thành viên Hội đồng TĐG và những vấn đề lien quan đến triển khai chuyển động TĐG 2.Hiệu trưởng ra quyết định thành lập hội đồng TĐG 3. Họp hội đồng tự đánh giá (TĐG): - ra mắt quyết định thành lập hội đồng TĐG; - trao đổi về nhiệm vụ cụ thể cho từng member Hội đồng TĐG; cắt cử nhiệm vụ ví dụ cho các nhóm công tác và từng thành viên; - Dự thảo và phát hành kế hoạch TĐG. - phổ cập kế hoạch TĐG đến cục bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường;
Tuần 2 từ ngày 25-31/3 1. Tổ chức triển khai tập huấn về nghiệp vụ TĐG cho những thành viên của Hội đồng TĐG, gia sư và nhân viên; 2. Các nhóm công tác, cá thể thực hiện khẳng định nội hàm, so với tiêu chí, tìm bằng chứng cho từng tiêu chuẩn
Tuần 3 - 5 từ ngày 1-21/4 1.Các team công tác, cá thể thực hiện: - xác minh nội hàm, phân tích tiêu chí tìm dẫn chứng cho từng tiêu chí (tiếp vấn đề tuần 2) - Phân các loại và mã hóa bằng chứng thu được 2.Hội đồng TĐG trao đổi các minh chứng cho từng tiêu chuẩn đã thu được cùng lập bảng hạng mục mã hóa dẫn chứng 3. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí.
Tuần 6-7 từ 22/4 – 5/5 -Các nhóm chăm trách, cá thể viết những Phiếu đánh giá tiêu chí (tiếp tuần 3 – 5).
Tuần 8-9 trường đoản cú 6 – 19/5 Họp Hội đồng TĐG để: - bàn luận về những vụ việc nảy sinh từ những thông tin và minh chứng thu được; - những nhóm siêng trách, cá nhân report nội dung reviews các phiếu reviews tiêu chí. - Chỉnh sửa, bổ sung các văn bản của từng phiếu đánh giá tiêu chí (chú ý mang lại kế hoạch đổi mới chất lượng) - Thu thập, xử lý dẫn chứng bổ sung. - Dự thảo report TĐG.
Tuần 10-12 từ 20/5 – 9/6 Họp Hội đồng TĐG để: - đánh giá lại dẫn chứng được thực hiện trong báo cáo TĐG và các nội dung lien quan - liên tiếp chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG; - thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG; - bổ sung hoàn thiện report - liên tiếp chỉnh sửa bổ sung và lời khuyên những kế hoạch đổi mới chất lượng.
Tuần 13 tự 10/6 – 16/6 1.Các thành viên của hội đồng TĐG ký kết tên vào list trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên và đóng lốt 3.Chỉnh sửa bổ sung các chủ ý của PGD góp ý 4.Công bố báo cáo TĐG đã triển khai xong trong nội cỗ nhà trường 5.Lưu trữ báo cáo, tư liệu lien quan
Tuần 14 từ bỏ 17 – 23/6 - Tổ chức thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng
Trên đấy là Kế hoạch tự tấn công giá quality trường thiếu nhi năm học 2018-2019 của trường MN Lâm Thủy yêu thương cầu các tổ chức, đoàn thể, CB, GV, NV địa thế căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tham mưu, phối hợp chặt chẽ với nhà trường triển khai thực hiện có công dụng kế hoạch này./.Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG- PGD&ĐT (b/c); CHỦ TỊCH- Hội đồng TĐG (th/hiện)- CB, GV, NV nhà trường (để t/h);- lưu giữ VP Hoàng Thị Cúc