Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa mác-lênin, tư tưởng hồ chí minh

Trong suốt quy trình cách mạng, đặc biệt quan trọng từ khi chủ nghĩa làng hội sinh hoạt Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, trào lưu cộng sản, công nhân quốc tế lâm vào thoái trào, những thế lực thù địch và thành phần cơ hội, phản động ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, từ chối chủ nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ nước Chí Minh. Chúng tập trung xuyên tạc những nguyên tắc cơ bản, lắc đầu nội dung chủ đạo và giá bán trị kỹ thuật của nhà nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ Chí Minh, cương cứng lĩnh bao gồm trị, đường lối, nhà trương của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật ở trong nhà nước; vu cáo, xuyên tạc, không đồng ý vai trò lãnh đạo của Đảng cùng sản Việt Nam, đòi xóa bỏ cơ chế xã hội chủ nghĩa sống nước ta. Vày chúng biết rõ rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ Chí Minh luôn luôn là căn nguyên tư tưởng, tia nắng soi đường cho phương pháp mạng Việt Nam.

Bạn đang xem: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa mác-lênin, tư tưởng hồ chí minh

 

 

Bản chất phương pháp mạng, khoa học và quý giá của chủ nghĩa Mác - Lênin đã có kiểm nghiệm, khẳng định bởi trong thực tiễn trong hơn 92 năm lãnh đạo phương pháp mạng vn của chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta. Sự kiên định, vận dụng đúng đắn, trí tuệ sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tế cách mạng, cân xứng với từng giai đoạn lịch sử hào hùng của Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh là yếu tố quyết định những thắng lợi to phệ của giải pháp mạng Việt Nam.

 

Nhìn lại lịch sử vẻ vang Việt nam từ nửa vào cuối thế kỷ XIX, tuyệt nhất là, sau khoản thời gian Pháp nổ súng xâm lược nước ta; với lòng yêu nước nồng nàn, căm thù giặc sâu sắc, lớp lớp những sĩ phu, anh hùng, hào kiệt vực dậy lãnh đạo quần chúng. # đánh đuổi thực dân Pháp, theo những trào lưu tư tưởng khác nhau nhưng lần lượt rơi vào tình thế thất bại. Các trào lưu cách mạng của quần chúng ta bị thực dân Pháp với tay sai, phản nghịch động bầy áp, thừa nhận trong đại dương máu; tuyến đường cứu nước, giải tỏa dân tộc rơi vào tình thế khủng hoảng, bế tắc... Vì thiếu một đường lối phương pháp mạng đúng đắn.

 

 

Trong suốt quá trình vận động cách mạng, quản trị Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò là “cẩm nang thần kỳ”, “kim chỉ nam” cho biện pháp mạng nước ta của chủ nghĩa Mác - Lênin cùng căn dặn: Đảng phải luôn luôn trung thành và áp dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong thực tế cách mạng Việt Nam, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ của Đảng. Theo Người: “Đảng ta nhờ kết hợp được công ty nghĩa Mác - Lênin cùng với tình hình thực tế của nước ta, cho nên vì thế đã chiếm được nhiều thành công trong công tác”<3> với “chúng ta phải nâng cấp sự tu dưỡng về công ty nghĩa Mác - Lênin để sử dụng lập trường, quan tiền điểm, cách thức chủ nghĩa Mác - Lênin mà lại tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, so với một cách đúng đắn những điểm sáng của nước ta. Bao gồm như thế, chúng ta mới rất có thể dần dần hiểu được quy luật phát triển của phương pháp mạng Việt Nam, định ra được hồ hết đường lối, phương châm, bước đi rõ ràng của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích phù hợp với tình hình nước ta”<4>. Đồng thời, yêu mong cán bộ, đảng viên phải tiếp tục ra mức độ nghiên cứu, học tập tập, tu dưỡng cải thiện trình độ lý luận với vận dụng sáng chế lập trường, quan lại điểm, phương pháp, nguyên tắc cơ bạn dạng của chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tế công tác, theo tinh thần: “Học tập nhà nghĩa Mác - Lênin là tiếp thu kiến thức cái ý thức xử trí gần như việc, đối với mọi người và đối với bạn dạng thân mình; là học tập hầu như chân lý phổ biến của nhà nghĩa Mác - Lênin để áp dụng một cách sáng chế vào yếu tố hoàn cảnh thực tế của nước ta”<5>.

 

Quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng cùng sản việt nam ngày càng dìm thức đầy đủ, toàn diện, sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác - Lêninvà tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ta lấy công ty nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hcm làm nền tảng tư tưởng và mục tiêu cho hành động, phát huy truyền thống xuất sắc đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí óc nhân loại, nắm vững quy phương tiện khách quan, xu núm thời đại, thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh bao gồm trị, con đường lối thay đổi đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

 

Trong những văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng đều đồng điệu khẳng định vai trò to bự của chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ nước Chí Minh đối với cách mạng vn nói chung và sự nghiệp thay đổi nói riêng. Tổng kết 15 năm đổi mới, Đại hội lần lắp thêm IX của Đảng rút ra bài bác học: “Trong quy trình đổi mới, bắt buộc kiên trì mục tiêu tự do dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ nước Chí Minh”<7>. Đại hội lần lắp thêm X của Đảng liên tiếp khẳng định: “Đổi mới chưa phải là tự bỏ kim chỉ nam xã hội công ty nghĩa nhưng là khiến cho chủ nghĩa thôn hội được trao thức đúng đắn hơn với được chế tạo có tác dụng hơn. Đổi mới không phải xa rời mà là nhận thức đúng, vận dụng trí tuệ sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ Chí Minh, rước đó làm gốc rễ tư tưởng và mục tiêu cho hành vi cách mạng”<8>. Tổng kết 80 năm lãnh đạo phương pháp mạng Việt Nam, cương cứng lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá đáng lên chủ nghĩa làng mạc hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta khẳng định: “Đảng lấy nhà nghĩa Mác - Lênin và bốn tưởng tp hcm làm gốc rễ tư tưởng và mục tiêu cho hành động”<9>. Đại hội lần vật dụng XII của Đảng xác định đẩy mạnh hơn nữa công tác làm việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng: “Chú trọng kiến thiết Đảng về chính trị. Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ nước Chí Minh, vận dụng sáng chế và vạc triển cân xứng với trong thực tiễn Việt Nam; kiên trì mục tiêu tự do dân tộc và chủ nghĩa thôn hội; kiên trì đường lối thay đổi mới”<10>. Để xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững dũng mạnh về chủ yếu trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cấp năng lực lãnh đạo, vậy quyền của Đảng trong tình hình mới, Đại hội lần sản phẩm công nghệ XIII của Đảng xác định: “Kiên định vững đá quý trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh, đồng thời không dứt bổ sung, cách tân và phát triển sáng tạo tương xứng với thực tiễn Việt Nam”<11>.

 

*

 

Những thắng lợi của phương pháp mạng vn trong gần một nuốm kỷ qua, nhất là phần nhiều thành tựu to lớn lớn, có chân thành và ý nghĩa lịch sử sau rộng 35 năm đổi mới tổ quốc dưới sự chỉ huy của Đảng, đều bắt nguồn từ sự trung thành, áp dụng sáng tạo, không xong xuôi phát triển công ty nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ Chí Minh cân xứng với thực tiễn giang sơn trong từng tiến độ cách mạng. Điều đó khẳng định tầm vóc, ý nghĩa, cực hiếm to lớn, sức sinh sống mãnh liệt với giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ Chí Minh.

Xem thêm: Cách Hạch Toán Tạm Ứng Lương Hạch Toán Như Thế Nào, Hướng Dẫn Hach Toán Tạm Ứng Cho Nhân Viên Công Ty

 

Hiện nay, tình hình thế giới, quần thể vực có không ít diễn biến chuyển nhanh chóng, phức tạp, khó khăn dự báo và xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; cuộc bí quyết mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng rất sự cải tiến và phát triển bùng nổ của mạng internet, các mạng xã hội toàn mong và những sự việc nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, các thế lực cừu địch và phần tử cơ hội, phản động đã áp dụng nhiều giải pháp vô cùng hiểm độc, giảo quyệt để kháng phá Đảng, công ty nước và công cuộc xây dựng, đảm bảo an toàn Tổ quốc của quần chúng. # ta. Nguy hiểm hơn, chúng luôn luôn tự cho khách hàng là những người “giàu lòng yêu nước, gồm tâm huyết, trách nhiệm với tiền vật của dân tộc, tất cả cái trung ương trong sáng, có năng lượng trí tuệ, hiểu biết cao siêu...”, gửi luận điệu cho rằng “chủ nghĩa Mác - Lênin là sai lầm và đã quá lỗi thời, lạc hậu” buộc phải phải tự bỏ. Bọn chúng ra mức độ bịa đặt, xuyên tạc, vu cáo đi lùi thanh danh, uy tín cá nhân và xuyên tạc, không đồng ý tư tưởng hồ Chí Minh. Quy kết mọi sai lầm trong chuyển động lãnh đạo của Đảng ta đều xuất phát điểm từ sự trung thành, kiên định quá thọ với chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ chí minh và mô hình xã hội nhà nghĩa kiểu dáng Xô viết. Đồng thời, chúng ra sức tán dương, tụng ca những giá trị “tốt đẹp với vĩnh hằng” của nhà nghĩa tư bạn dạng và tuyên truyền, kích hễ Đảng cùng sản nước ta phải từ vứt sự kiên trì, kiên cường với công ty nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng sài gòn để né mắc không nên lầm, đưa non sông thoát khỏi to hoảng, nghèo nàn, lạc hậu.

 

Thực chất đều luận điệu trên là bao phủ nhận thực chất cách mạng, khoa học của công ty nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh; con đường đi lên nhà nghĩa thôn hội sinh sống nước ta; vai trò lãnh đạo của Đảng và đầy đủ thành tựu của cách mạng vn dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Điều đó, đưa ra yêu cầu cao đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán cỗ chủ trì, cơ quan chức năng các cấp cho toàn quân vào xây dựng, triển khai triển khai các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh, nâng cấp hơn nữa chất lượng, hiệu quả đấu tranh, phản bác những cách nhìn sai trái, thù địch, bội nghịch động, đảm bảo an toàn nền tảng bốn tưởng, nhà trương, con đường lối của Đảng trong thực trạng mới, nạm thể:

 

Một là, thường xuyên quán triệt thâm thúy và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng và của Quân ủy tw về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Xây dựng Đảng bộ Quân nhóm trong sạch, vững mạnh tiêu biểu vượt trội về chủ yếu trị, tứ tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ko ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức triển khai đảng các cấp và cải thiện chất lượng lực lượng cán bộ, đảng viên. Triệu tập xây dựng lực lượng cán bộ các cấp, nhất là cấp cho chiến dịch, kế hoạch và cán bộ chủ trì, bạn đứng đầu bao gồm phẩm chất, năng lực, uy tín ngang khoảng nhiệm vụ; thực hiện nghiêm qui định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nâng cao nhận thức, nhiệm vụ của cấp cho ủy, tổ chức đảng cùng cán bộ, đảng viên so với công tác đương đầu phòng, phòng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, suy thoái và phá sản về bốn tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự đưa hóa”, vi phạm luật kỷ luật, pháp luật. Phát huy vai trò chi phí phong, gương chủng loại của cán bộ, đảng viên, duy nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, người đứng đầu các cấp trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, pháp luật của phòng nước và các văn phiên bản quy phi pháp luật của bộ Quốc phòng; gắn với tăng mạnh thực hiện nay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kiên quyết đẩy lùi, cách xử trí nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái và khủng hoảng về bốn tưởng, thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, phạm luật kỷ luật, pháp luật.

 

Hai là, đổi mới, nâng cấp chất lượng, tác dụng công tác giáo dục đào tạo chính trị tư tưởng, cải thiện trình độ lý luận và khả năng chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

Đẩy mạnh thay đổi nội dung, phương thức, cải thiện chất lượng, tác dụng tuyên truyền, giáo dục đào tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh, nhà trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của phòng nước vào Quân đội. Phát huy vai trò của cung cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan công dụng các cấp cho trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, tác dụng công tác giáo dục và đào tạo chính trị, tứ tưởng được cán bộ, đảng viên cùng quần chúng. Xác minh những nguyên tắc cơ bản, cực hiếm bền vững, cân xứng của công ty nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ nước Chí Minh đối với thực tiễn biện pháp mạng nước ta và nghiên cứu, làm rõ sự vận dụng, vấp ngã sung, cải cách và phát triển sáng tạo thành chủ nghĩa Mác - Lênin trong bốn tưởng hồ nước Chí Minh. Khối hệ thống hóa đều thành tựu lý luận nhưng Đảng ta đã có được trên cơ sở kiên định, vận dụng và cải tiến và phát triển sáng tạo nên chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng tp hcm trong công cuộc thay đổi đất nước; tốt nhất là hệ thống lý luận về nhà nghĩa xóm hội và con đường đi lên công ty nghĩa buôn bản hội sống nước ta. Qua đó, tu dưỡng lý tưởng bí quyết mạng, lòng tin yêu nước, lòng từ bỏ hào dân tộc, phát hành cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tinh thần khoa học tập vào sự lãnh đạo của Đảng, chiến thắng của công cuộc đổi mới quốc gia và tuyến đường đi lên nhà nghĩa thôn hội nhưng Đảng, bác bỏ Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

 

Ba là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, đo lường và thống kê và kỷ vẻ ngoài đảng; dữ thế chủ động phát hiện, ngăn ngừa kịp thời và cách xử trí nghiêm các đối tượng người tiêu dùng vi phạm

Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát và đo lường cán bộ, đảng viên chấp hành cương cứng lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, những nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kỷ lao lý của Quân đội. Tăng cường kỷ cương, kỷ lý lẽ trong Quân đội, chủ động phòng ngừa, ngăn ngừa sự suy thoái và phá sản về tư tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội. Kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức triển khai đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật ở trong phòng nước, kỷ cơ chế của Quân đội. Chấp hành nghiêm kỷ điều khoản phát ngôn và đảm bảo bí mật của Đảng, công ty nước, Quân đội; ko phát tán tin tức sai trái, làm phản động, luận điệu không đúng trái, thù địch, xuyên tạc, vu khống, kích hễ hoặc tán phát solo thư nặc danh, mạo danh. Kiên quyết, kịp thời xử lý nghiêm những người làm trái mặt đường lối, cách nhìn của Đảng, chủ yếu sách, lao lý Nhà nước, kỷ cơ chế của Quân đội, tung tin xấu độc, viral tài liệu trái phép, không nên sự thật, xuyên tạc thực chất cách mạng, khoa học của công ty nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ Chí Minh, công ty trương, con đường lối của Đảng bên trên internet, mạng làng hội... Theo đúng cách nhìn “không gồm vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

 

Bốn là, cải thiện hiệu quả đương đầu phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng bốn tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tiếp tục triển khai, thực hiện tác dụng Nghị quyết số 35-NQ/TW và quan điểm của Đại hội XIII về “Tăng cường bảo đảm an toàn nền tảng tứ tưởng của Đảng, nhất quyết và liên tục đấu tranh phản bội bác những quan điểm sai trái, thù địch, thời cơ chính trị; đấu tranh, chống chặn, đẩy lùi sự suy thoái và phá sản về tư tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống, những biểu thị “tự diễn biến”, “tự đưa hoá” vào nội bộ”<12>.

Trước hết đề nghị nhận thức cùng khẳng định: chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng tp hcm đến nay vẫn còn nguyên quý giá và tính thời sự sâu sắc, tất yêu phủ nhận. Đồng thời, tỉnh táo, nhậy bén phân biệt rõ thực chất cách mạng, khoa học, giá bán trị bền bỉ của mọi nguyên lý, quan điểm cơ bản, nội dung cốt lõi của nhà nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ nước Chí Minh, độc nhất vô nhị là so với một số luận điểm ví dụ của C.Mác, Ph.Ăngghen với V.I.Lênin đang phản ánh đúng về nhà nghĩa tư phiên bản và nhà nghĩa xã hội trong thời đại của các ông, nhưng đã bị lịch sử quá qua trong đk mới của thời đại hiện nay nay. Đặc biệt, không lúc nào được tiến công đồng thân lý luận công ty nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ chí minh với những quan điểm của công ty nghĩa cơ hội, xét lại; với thừa nhận thức chủ quan và sự áp dụng sai lầm, thậm chí còn cố ý phủ nhận, làm cho trái cùng với những nguyên tắc cơ phiên bản của chủ nghĩa Mác - Lênin của một số chính đảng, fan lãnh đạo đảng, nhà nước ở một số nước làng mạc hội công ty nghĩa trước kia cùng hiện nay...

 

Phát huy vai trò nòng cột của cơ quan thường trực Ban lãnh đạo 35 Quân ủy Trung ương, Lực lượng 47, chuyên viên các cấp; những cơ quan tiền truyền thông, báo chí, xuất bản; cơ quan bao gồm trị, chính ủy, chủ yếu trị viên và đội ngũ nhân viên cán bộ chính trị, report viên, tuyên truyền viên; vận dụng linh hoạt, trí tuệ sáng tạo các vẻ ngoài tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên internet, những mạng xóm hội... Góp phần bảo đảm an toàn chủ trương, mặt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của phòng nước. Tăng tốc công tác bảo đảm chính trị nội bộ, đính thêm kết nghiêm ngặt giữa “xây” và “chống”, chủ động thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn, vứt bỏ thông tin xấu độc bên trên internet, mạng thôn hội; cách xử trí nghiêm minh đối với tổ chức cùng cá nhân đưa thông tin sai sự thật, tuyên truyền, tán phân phát nội dung, cách nhìn trái với chủ trương, đường lối của Đảng, bao gồm sách, pháp luật ở trong phòng nước. Kiên quyết đấu tranh vạch trằn âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống, phá Đảng, bên nước, Quân đội của các thế lực thù địch, đảm bảo an toàn vững chắc nền tảng gốc rễ tư tưởng của Đảng.

Dù thực tiễn luôn luôn vận động thay đổi và những thế lực thù địch phản rượu cồn không dứt đẩy mạnh bạo âm mưu, thủ đoạn phòng phá, nhưng thực chất cách mạng, khoa học là điều không thể che nhận, khiến cho giá trị, sức sống mãnh liệt của công ty nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ nước Chí Minh. Vận dụng sáng chế và cải cách và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng tp hcm vào điều kiện rõ ràng của tổ quốc là cửa hàng khoa học, yếu tố quyết định để Đảng ta hoạch định nhà trương, đường lối đúng đắn, lãnh đạo đất nước tiến hành thành công sự nghiệp đổi mới, chế tạo và đảm bảo an toàn Tổ quốc vn xã hội nhà nghĩa./.