TRÌNH BÀY CÁC BƯỚC ĐỂ LƯU VĂN BẢN VÀO MÁY TÍNH


Khi một văn bạn dạng bị xoá nhầm em muốn khôi phục lại tâm lý trước đó thì buộc phải nháy chuột vào nút nào trong các nút sau?


A.

*


B.

*


C.

*


D.

*